Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2489
Title: Activation of the investment activities of the agrarian economy sector based on the formation of regional agro-industrial clusters
Other Titles: Активізація інвестиційної діяльності аграрного сектору економіки на основі формування регіональних агропромислових кластерів
Authors: Одінцов, Олег Михайлович
Keywords: інвестиція;конкурентоспроможність;інтеграція;інновація;агропромисловий кластер;investment;competitiveness;integration;innovation;agro-industrial cluster
Issue Date: 2019
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: Стаття присвячена проблемі активізації інвестиційної діяльності аграрного сектору економіки на основі формування регіональних агропромислових кластерів. Виділено дві основні організаційноекономічні моделі кластерної організації міжфірмової взаємодії: сіткову та відцентрову. Для реалізації кластерної політики запропоновано використовувати комбінований підхід. Проаналізовано виробництво основних видів продукції рослинництва і тваринництва у сільськогосподарських підприємствах та виявлено позитивні тенденції до збільшення обсягу виробництва, окрім виробництва молока, яке має негативну тенденцію до зниження. Розроблено модель взаємодії учасників регіонального агропромислового кластеру в умовах інвестиційного процесу та обґрунтовано його роль в активізації інвестиційної діяльності регіону. З’ясовано, що основною рушійною силою кластеру є сировинні зони переробних підприємств, які виступають полюсами концентрації факторів виробництва сировини й капіталу та забезпечують ефективну віддачу інвестицій у межах кластеру. Наведено схему управління інвестиційно-інноваційними процесами агропромислового кластеру. Визначено, що в межах кластеру необхідно поглиблювати інтеграцію, тому що виробництво сільськогосподарської продукції ще не є готовим до споживання продуктами. Проаналізовано рівень інвестиційного розвитку сільського господарства, який є стабільно зростаючим, хоча Черкаська область займає найнижчі місця серед регіонів країни за обсягом залучення інвестиційних ресурсів. Запропоновано напрями активізації інвестиційної діяльності аграрного виробництва.
The article is devoted to the problem of activation of investment activities of the agrarian economy sector on the basis of the formation of regional agro-industrial clusters. Two main organizational and economic models of cluster organization of inter-firm interaction: network and centrifugal ones are distinguished. It is suggested to use a combined approach to implement the cluster policy. The production of basic crop and livestock products in agricultural enterprises has been analyzed and positive tendencies for the increase of production volume, except for milk production, which has a negative tendency to decrease, have been identified. The model of the interaction of the participants of regional agro-industrial cluster in the conditions of the investment process is developed and its role in the activation of the investment activities of the region is substantiated. It has been found that the raw material zones of processing enterprises, which serve as the poles of the concentration of factors of production of raw materials and capital and ensure the effective return on investment within the cluster, are the main driving force of the cluster. The scheme of management of investment and innovation processes of the agro-industrial cluster is presented. It is determined that the integration needs to be deepened within the cluster, since the agricultural production is not yet ready for consumption. The level of agricultural investment development, which is steadily increasing, is analyzed, although Cherkasy region occupies the lowest places among the regions of the country in terms of attracting investment resources. The directions of intensification of investment activities of agrarian production are offered.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2489
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.55.2019.185930
Issue: 55
First Page: 41
End Page: 50
Appears in Collections:Випуск 55

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdfОдінцов347.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf134.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf270.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.