Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/268
Название: Принципи моделювання загальної екномічної рівноваги
Другие названия: Principles of modeling of the general economic equilibrium
Авторы: Загоруйко, Іван Олексійович
Ключевые слова: макроекономічна модель;macroeconomic model;закрита приватна економіка;closed private economy;методологія моделювання;modeling methodology;динамічна загальна рівновага;dynamic general equilibrium;теорія економічного циклу;business cycle theory;модель AD – AS;AD – AS model;поведінкові функції;behavioral functions;макроекономічні суб’єкти;macroeconomic actors;основні виробничі фонди;fixed capital;рентабельність;profitability
Дата публикации: 2018
Издательство: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки»
Краткий осмотр (реферат): Стаття присвячена формулюванню принципів макроекономічного моделювання та їх реалізації в теорії динамічної загальної рівноваги. Предметом теоретичного дослідження є закрита приватна економіка, в якій взаємодіють два макроекономічні суб’єкти – домашні господарства та інвестиційні фірми. Відомі загальнонаукові принципи – аналізу розмірності, однорідності та відповідності – доповнюються специфічними принципами, що дозволяють отримати аналітичну форму поведінкових функцій. Загальні властивості цих функцій проаналізовано з точки зору теорії корисності. Виявлено зв’язок між рівняннями динаміки прибутку та формами інвестиційної функції. Проведено порівняльний аналіз їхніх властивостей. Запропоновано функції ставок плати за ресурси, що враховують їх обмеженість. Показано, що в класичній моделі AD – AS, доповненій рівняннями динаміки основних виробничих фондів та рентабельності, виникають ендогенні циклічні коливання. Проведено математичний аналіз пропонованої моделі та подано її графічну інтерпретацію з використанням довгострокових кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції. Визначено показники стану довгострокової рівноваги та умова його стійкості. Розглянуто можливі напрямки розвитку пропонованої моделі. Зокрема, показано, що до цієї моделі може бути включений фінансовий ринок, на якому домашні господарства та інвестиційні фірми безпосередньо позичають гроші один одному. Цей ринок може бути зображений за допомогою двох симетричних функцій попиту-пропозиції, що зв’язують ставку відсотка, теперішні та очікувані в майбутньому запаси готівки.
This paper focuses on formulation of the principles of macroeconomic modeling and their implementation in the theory of general dynamic equilibrium. The subject of theoretical study is a closed private economy, in which two macroeconomic actors – households and investment firms – interact. Known general scientific principles – of the analysis of dimensions, homogeneity and correspondence – are supplemented by specific principles that allow to obtain an analytical form of behavioral functions. The general properties of these functions are analyzed from the point of view of utility theory. The relationship between the equations of profit and profitability dynamics and the forms of investment function is revealed. A comparative analysis of their properties is carried out. The functions of rates of payment for resources, which take into account their limitations, are proposed. It is shown that endogenous cyclic fluctuations arise in the classical AD – AS model, supplemented by equations of the dynamics of fixed capital and profitability. A mathematical analysis of the proposed model is carried out and its graphical interpretation is given using long-run curves of aggregate demand and aggregate supply. Indicators of the state of long-run equilibrium and the condition of its stability are determined. The possible directions of the proposed model development are considered. In particular, it is shown that this model can include a financial market in which households and investment firms directly lend money to each other. This market can be represented using two symmetric demand-supply functions that link the interest rate, present and expected future cash reserves.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/268
ISSN: 2306-4420
Выпуск: 50
Первая страница: 62
Последняя страница: 79
Располагается в коллекциях:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Принципи моделювання загальної економічної рівноваги.pdf397.36 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.