Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3112
Название: Автоматизація бізнес-процесів як механізм підвищення ефективності діяльності готельного підприємства
Другие названия: Automation of business processes as a mechanism to increase the efficiency of a hotel enterprise activity
Авторы: Транченко, Людмила Володимирівна
Терещук, Наталія Василівна
Ключевые слова: готельний бізнес;автоматизовані системи управління (АСУ);конкурентоспроможність;бізнес-процеси;інформаційні технології;індустрія гостинності розміщення;hotel business;automated control systems (ACS);competitiveness;business processes;information technology;hospitality industry
Дата публикации: 2021
Издательство: Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Краткий осмотр (реферат): У роботі висвітлено особливості регулювання готельного бізнесу за допомогою інформаційних технологій. Актуальність проблеми підтверджується тим, що існуючі методики оцінки використання автоматизованих систем управління готельними підприємствами та специфіка окремих програмних продуктів підвищують конкурентоспроможність сучасного готельного підприємства. Основною метою даного дослідження є виявлення тенденцій і концепція розвитку готельних послуг, що характеризуються високим рівнем конкуренції, різноманітністю видів послуг, що надаються і підвищенням рівня обслуговування. Сьогодні готельні підприємства на тлі запеклої боротьби за кожного гостя змушені активно вдосконалюватися, використовуючи різноманітні внутрішньо організаційні і технологічні інновації, застосовуючи їх як найбільш ефективні механізми підвищення конкурентоспроможності. У статті розглянуто вплив інформаційних технологій на управління готелем, оскільки він прямо пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як окремо взятого менеджера, так і готелю в цілому, а також вплив на конкурентоспроможність на сьогоднішньому ринку. У статті проаналізовано використання комп’ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів готелю, які на сьогодні є не просто питанням лідерства і створення конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому майбутньому. Сьогодні значна кількість українських підприємств готельного бізнесу активно впроваджують системи автоматизації, які повністю відповідають сучасним вимогам. Основна перевага використання АСУГ полягає в наявності інтеграції з такими глобальними системами бронювання, як Amadeus, Galileo, Sabre та Worldspan. Конкурентна перевага підприємств індустрії гостинності в значній мірі залежить від активного використання інновацій в області інформаційних технологій, які в свою чергу є міцним маркетинговим інструментом, що дозволяє управляти споживчою лояльністю гостя.
The peculiarities of regulation of hotel business with the help of information technologies are covered in the work. The urgency of the problem is confirmed by the fact that the existing methods of assessing the use of automated management systems of hotel enterprises and the specifics of individual software products increase the competitiveness of modern hotel enterprises. The main purpose of this study is to identify trends and concepts of hotel services, characterized by a high level of competition, a variety of services provided and increasing the level of service. The implementation of this task involves the analysis and forecasting of the development of the automation process taking into account the socioeconomic situation of the countries. Today, hotel companies against the background of a fierce struggle for each guest are forced to improve actively, using a variety of internal organizational and technological innovations as the most effective mechanisms to increase competitiveness. The article examines the impact of information technology on hotel management, as it is directly related to improving the efficiency of both the individual manager and the hotel, as well as the impact on competitiveness in today's market. The article analyzes the use of computer networks, the Internet and Internet technologies, software products for end-to-end automation of all business processes of the hotel, which today are not just a matter of leadership and competitive advantage, but also survival in the market. Today, a significant number of Ukrainian hotel businesses are actively implementing automation systems that fully meet modern requirements. The main advantage of using ACS is the integration with such global booking systems as Amadeus, Galileo, Saber and Worldspan. The competitive advantage of enterprises in the hospitality industry largely depends on the active use of innovations in information technology, which in turn is a strong marketing tool that allows you to manage consumer loyalty to the guest.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3112
ISSN: 2708-4949 (print)
2709-9776 (online)
DOI: 10.24025/2708-4949.1-2(3-4).2021.241949
Выпуск: 1-2(3-4)
Первая страница: 14
Последняя страница: 23
Располагается в коллекциях:№1-2(3-4)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
4.pdfТранченко240.49 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
зміст.pdf75.97 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
титул.pdf138.31 kBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.