Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/364
Title: Методи математичної редукції моделей динамічних систем
Authors: Верлань, Анатолій Федорович
Дячук, Олександр Анатолійович
Палагін, Володимир Васильович
Keywords: редукція;математичні моделі;динамічні системи
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Наукова думка
Abstract: Монографія присвячена методам і алгоритмам редукції (спрощенню) математичних моделей динаміки з апроксимаційною оцінкою точності і параметричної чутливості моделей динамічних систем. Запропоновано інтерполяційні методи оцінки показників точності нелінійних систем з випадковими параметрами, методи і алгоритми перетворення моделей динамічних об'єктів, представлений підхід до комп'ютерної реалізації методів точносної редукції динамічних моделей. На основі запропонованих моделей і методів розроблено засоби комп'ютерного перетворення моделей динамічних об'єктів і наведено опис програмних засобів. Для наукових співробітників та інженерів, які працюють у галузі технічної кібернетики, побудови математичних моделей і моделювання динамічних систем, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.
Монография посвящена методам и алгоритмам редукции (упрощения) математических моделей динамики с аппроксимационной оценкой точности и параметрической чувствительно-сти моделей динамических систем. Предложены интерполяционные методы оценки показате-лей точности нелинейных систем со случайными параметрами, методы и алгоритмы преобра-зования моделей динамических объектов, представлен подход к компьютерной реализации ме-тодов точностной редукции динамических моделей. На основе предложенных моделей и мето-дов разработаны средства компьютерного преобразования моделей динамических объектов и приведено описание программных средств. Для научных сотрудников и инженеров, работающих в области технической кибернети-ки, построения математических моделей и моделирования динамических систем, а также для аспирантов и студентов соответствующих специальностей.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/364
ISBN: 978-966-00-1709-2
Number of Pages: 311
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монография.pdf126.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.