Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3650
Title: Product quality and methods of its evaluation
Other Titles: Якість продукції та методи її оцінки
Authors: Palonna, Tatiana
Bokovnia, Anzhelika
Serhienko, Oleksandr
Пальонна, Тетяна Анатоліївна
Боковня, Анжеліка Олегівна
Сергієнко, Олександр Анатолійович
Keywords: quality;competitiveness;products;goods;consumer;quality assessment;method;quality indicators;utility function;integrated quality indicator;information technologies;якість;конкурентоспроможність;продукція;товар;споживач;оцінка якості;метод;показники якості;функція корисності;інтегрований показник якості;інформаційні технології
Issue Date: 2021
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: The article is devoted to the definition of quality as an important economic category that occupies a key place in marketing product policy. It is emphasized that the strategic task of every enterprise today is to achieve high economic efficiency and competitiveness of products. It is noted that quality plays a key role in achieving this goal. It is determined that quality combines a number of product properties which contribute to meeting the needs of the consumer and meet its purpose. It is emphasized that among the factors that affect product quality are production, economic and human ones. The necessity of production conformity to needs of the consumer is specified. The importance of quality assessment, control of its level, as well as the need to select quality indicators that allow such an assessment, is emphasized. The classification of indicators depending on the properties of products is determined, in particular, single, complex and generalizing indicators are considered. Emphasis is placed on the division of each of the classes into subgroups to be measured or expertly assessed. The main methods that play a key role in assessing product quality, including differential, complex, mixed, statistical ones, are named. The importance of mathematical and statistical methods for assessing the quality characteristics of products is noted. It is indicated that the basis of such methods is the calculation of the utility function, the compliance of product properties to the desired consumer values is considered. It is emphasized that the utility function of the purchased goods is equal to the sum of price and quality characteristics. An example of evaluation of qualitative indicators by the integrated method is considered. Relevant quality indicators which allow such an assessment are selected. The calculation of unit parametric indicators and their comparative analysis with normative and desired values are carried out. The conclusion on the basis of the results of quality assessment is made. It is emphasized that one of the key tools in assessing product quality is information technologies. It is noted that information technologies provide the implementation of mathematical and statistical models. It is emphasized that one of the key means of improving quality is investing in research and development, i.e. improving of production processes.
Статтю присвячено визначенню якості як важливої економічної категорії, що займає ключове місце в маркетинговій товарній політиці. Наголошено, що стратегічним завданням кожного підприємства сьогодні є досягнення високої економічної ефективності та конкурентоспроможності продукції. Відзначено, що ключову роль на шляху до цієї мети відіграє якість. Визначено, що якість поєднує в собі сукупність властивостей продукції, які сприяють задоволенню потреб споживача та відповідають її призначенню. Наголошено, що серед факторів, які впливають на якість продукції, можна виділити виробничі, економічні та людські. Вказано на необхідність відповідності продукції потребам споживача. Наголошено на важливості оцінки якості, контролю її рівня, а також на необхідності підбору показників якості, що дозволяють провести таку оцінку. Визначено класифікацію показників залежно від властивостей продукції, зокрема розглянуто одиничні, комплексні та узагальнюючі показники. Наголошено на поділі кожного з класів на підгрупи, що підлягають вимірюванню або експертній оцінці. Названо основні методи, які відіграють ключову роль в оцінці якості продукції, зокрема диференційний, комплексний, змішаний, статистичний. Відзначено важливість математико-статистичних методів оцінки якісних характеристик продукції. Вказано, що в основу таких методів покладено розрахунок функції корисності, розглядається відповідність властивостей продукції бажаним споживачеві значенням. Наголошено, що функція корисності придбаного товару дорівнює сумі цінових та якісних характеристик. Розглянуто приклад оцінки якісних показників інтегральним методом. Підібрано відповідні показники якості, які дозволили провести таку оцінку. Проведено розрахунок одиничних параметричних показників та порівняльний аналіз їх з нормативними та бажаними значеннями. Зроблено висновок на основі результатів оцінки якості. Наголошено, що одним із ключових засобів при проведенні оцінки якості продукції є інформаційні технології. Відзначено, що інформаційні технології забезпечують реалізацію математико-статистичних моделей. Наголошено, що також одним з ключових засобів покращення якості є вкладання коштів у наукові дослідження та новітні розробки, тобто вдосконалення виробничих процесів.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3650
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.63.2021.249031
Issue: 63
First Page: 118
End Page: 124
Appears in Collections:Випуск 63

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-2_титул_Вип._63.pdf481.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3-4_ЗМІСТ.pdf330.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
118-124_Pаlоnnа_& etc..pdf443.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.