Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4410
Title: Особливості впровадження інновацій в екологічному маркетингу малих та середніх підприємств
Other Titles: Features of innovations implementation in ecological marketing of small and medium-sized enterprises
Authors: Ганжала, Ірина Володимирівна
Пальонна, Тетяна Анатоліївна
Боковня, Анжеліка Олегівна
Березюк-Рибак, Ірина Романівна
Keywords: еко-інновації;екологічний маркетинг;інновації в екологічному маркетингу;організаційні інновації для навколишнього середовища;інновації зеленої системи;eco-innovations;environmental marketing;innovations in environmental marketing;organizational innovations for the environment;green system innovations
Issue Date: 2022
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: У статті розглянуто тенденції розвитку малих та середніх підприємств (МСП) за допомогою впровадження інновацій в екологічному маркетингу. Обґрунтовано теоретичні основи концепції екологічного маркетингу. Розглянуто необхідність впровадження екологічних інновацій, а також проаналізовано певні недоліки у підвищенні інноваційної ефективності МСП. Зазначено, що екологічні інновації сприяють проведенню екологізації на всіх етапах життя МСП і є досить актуальним методом забезпечення збалансованого розвитку суспільства. Встановлено, що при розв’язанні проблеми еко-інноваційного розвитку підприємств відіграють роль певні фактори, які мають ендогенний та екзогенний характер. Розглянуто підходи Р. Кемпа та П. Пірсона (2007), які пропонують системний погляд на поділ та категоризацію еко-інновацій, з якими можна працювати далі, але загалом навіть новіші підходи враховують класичний поділ інновацій з точки зору продукту, процесу, організації, технології та системної зміни. Обґрунтовано, що потреба інновацій в екологічному маркетингу МСП є результатом змін у світі та світовій економіці, які, відповідно, потребують цих інновацій, а також досліджено фактори, тиск і зміни, що впливають на бізнес, який розглядає маркетингові екологічні інновації. У статті розглянуто додану вартість від екологічних інновацій на підприємствах. Відзначено, що саме екологічні технології приносять користь торгівлі та сприяють створенню нових робочих місць, а маркетингові екологічні інновації є надзвичайно важливими для економічної конкурентоспроможності.
The article considers trends in the development of small and medium-sized enterprises (SMEs) through the introduction of innovations in environmental marketing. The theoretical foundations of the concept of ecological marketing are substantiated. The necessity of introducing environmental innovations is considered, and certain shortcomings in increasing the innovative efficiency of SMEs are analyzed. Environmental innovations are quite relevant method of ensuring a balanced development of society, they contribute to greening at all stages of life. It is noted that certain endogenous and exogenous factors play a role in solving the problem of eco-innovative development of enterprises. The approaches of R. Kemp and P. Pearson (2007), which offer a systematic view on the division and categorization of eco-innovations, which can be worked on, are considered, but in general, even newer approaches take into account the classical division of innovations in terms of product, process, organization, technology and systemic change. It is substantiated that the need for innovations in environmental marketing of SMEs is the result of changes in the world and the world economy, which, accordingly, require these innovations, and the factors, pressures and changes, which affect the business that considers marketing environmental innovations, are investigated. The article considers the added value from environmental innovations at enterprises. It is environmental technologies that benefit trade and create new jobs, marketing environmental innovations are extremely important for economic competitiveness.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4410
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.67.2022.278694
Issue: 67
First Page: 97
End Page: 104
Appears in Collections:Випуск 67

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-2_титул.pdf433.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
97-104_Ганжала та ін..pdf422.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3-4_зміст.pdf150.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.