Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/447
Title: Глобальне партнерство як засіб підвищення якості освіти у світі
Other Titles: Глобальное партнерство как средство повышения качества образования в мире
Authors: Паламарчук, Наталія Олександрівна
Галлямова, Марина Альбертівна
Keywords: глобальне партнерство;сталий розвиток;сфера освіти;гендерна рівність;фінансування;моніторинг
Issue Date: 2018
Publisher: Бізнес Інформ
Abstract: Забезпечення рівного доступу до якісної освіти та створення можливостей для навчання протягом всього життя є важливим завданням розвитку сучасного суспільства. Глобальне партнерство дозволяє акумулювати зусилля різних країн світу з метою вирішення даної проблеми та забезпечення сталого розвитку. Метою даної статті є дослідження глобального партнерства як засобу підвищення якості освіти в світі в умовах забезпечення сталого розвитку. Проведене дослідження дозволило визначити сутність та особливості глобального партнерства з метою підвищення якості освіти в світі, місію, принципи та цілі діяльності Global Partnership for Education (GPE), проаналізувати основні показники діяльності GPE у 2013-2017 роках . В результаті проведеного дослідження виявлено, що внаслідок дії глобального партнерства щодо підвищення якості освіти в світі відбулось зростання кількості дітей, що отримують освіту, збільшилось фінансування освіти та підвищилась якість освіти. Основними стратегічними завданнями залишається забезпечення подальшого зростання кількості дітей, що отримують освіту, вирішення гендерних проблем у сфері освіти, необхідність підвищення рівня підготовки вчителів, ефективне використання фінансових ресурсів та подальший розвиток глобального партнерства у сфері освіти з метою залучення більшої кількості партнерів. Перспективами подальших досліджень в даній сфері є аналіз особливостей діяльності Global Partnership for Education в різних країнах.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию и создание возможностей для обучения в течение всей жизни является важной задачей развития современного общества. Глобальное партнерство позволяет аккумулировать усилия разных стран мира с целью решения данной проблемы и обеспечения устойчивого развития. Целью данной статьи является исследование глобального партнерства как средства повышения качества образования в мире в условиях обеспечения устойчивого развития. Проведенное исследование позволило определить сущность и особенности глобального партнерства в целях повышения качества образования в мире, миссию, принципы и цели деятельности Global Partnership for Education (GPE), проанализировать основные показатели деятельности GPE в 2013-2017 годах. В результате проведенного исследования выявлено, что в результате действия глобального партнерства по повышению качества образования в мире произошел рост количества детей, получающих образование, увеличилось финансирование образования и повысилось качество образования. Основными стратегическими задачами остается обеспечение дальнейшего роста количества детей, получающих образование, решение гендерных проблем в сфере образования, необходимость повышения уровня подготовки учителей, эффективное использование финансовых ресурсов и дальнейшее развитие глобального партнерства в сфере образования с целью привлечения большего количества партнеров. Перспективами дальнейших исследований в данной сфере является анализ особенностей деятельности Global Partnership for Education в разных странах.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/447
Issue: 10
First Page: 126
End Page: 131
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2018-10_0-pages-126_131.pdf303.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.