Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4732
Title: Cloud technologies of the information economy: issues of institutionalization and measures of ukrainian management in the conditions of war
Other Titles: Хмарні технології інформаційної економіки: питання інституціоналізації та заходів українського менеджменту в умовах війни
Authors: Matvienko, Olena
Keywords: cloud services;cloud market;information security;information management;information and communication technologies;management measures;хмарні сервіси;хмарний ринок;інформаційна безпека;інформаційний менеджмент;інформаційно-комунікаційні технології;заходи менеджменту
Issue Date: 2023
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: The article is devoted to the urgent issues of the rapid advancement of cloud technologies in the conditions of the information economy from the standpoint of issues of institutionalization and the success of management measures in the conditions of war. The rapidity of the transition of global and Ukrainian businesses to cloud service systems and the increase of the corresponding service potential on the part of global providers are noted. The author's definition of the key categories in the information management system and cloud technologies fixation in the studies of practitioners and scientists regarding the development of information activity are given. The relevance of managerial definition and evaluation of the process of institutionalization of the cloud market in the areas of information security, market reproduction of businesses, and information progress has been proven. The groups of advantages that businesses receive from the transition to cloud services, such as: preservation and accumulation of information, scaling of information support and management resources, formation of a new level of information security and unlimited involvement of target products of the global software market, updating the information culture in data processing, communication support, decision-making, are defined. It has been established that the issue of institutionalization of the cloud market and cloud services becomes a matter of national interest in the conditions of war, business relocations, and systemic cyber threats. It is proved that due to the use of cloud technologies of the industry, enterprises of both Ukraine and the whole world have received a large number of advantages and acquired the ability to successfully solve existing information, communication and security problems. It is determined that the institutionalization of cloud services and cloud infrastructure takes place in the system of development of management practice from the position of system involvement of knowledge: legal recognition and management conceptualization; anti-crisis management, new security conditions and critical risks; activities in the conditions of the military economy. Moreover, the requirements for security, simplicity and economy in the maintenance of information resources, high culture in communication equipment become the key prerequisites for the success of cooperation with cloud services.
Статтю присвячено актуальним питанням стрімкого просування хмарних технологій в умовах інформаційної економіки з позиції питань інституціоналізації та успішності заходів менеджменту в умовах війни. Відзначено стрімкість переходу світового та українського бізнесів в системи хмарних сервісів та нарощення відповідного потенціалу послуг з боку світових провайдерів. Дано авторське визначення ключових категорій у системі інформаційного менеджменту та закріплення хмарних технологій у дослідженнях практиків та науковців щодо розвитку інформаційної діяльності. Доведено актуальність управлінського визначення та оцінювання процесу інституціоналізації хмарного ринку в сферах інформаційної безпеки, ринкового відтворення бізнесів, інформаційного прогресу. Визначено групи переваг, що отримують бізнеси від переходу в хмарні сервіси: збереження та акумуляція інформації, масштабування інформаційного забезпечення та ресурсів щодо управління, формування нового рівня інформаційної безпеки та необмеженості залучення цільових продуктів світового ринку програмного забезпечення, оновлення інформаційної культури в опрацюванні даних, комунікаційному забезпеченні, прийнятті рішень. Встановлено, що питання інституціоналізації хмарного ринку, хмарних сервісів постає питанням національного інтересу в умовах війни, релокацій бізнесів, системних кіберзагроз. Доведено, що за рахунок використання хмарних технологій галузі підприємства як України, так і всього світу отримали велику кількість переваг і набули можливості успішного вирішення існуючих проблем інформаційно-комунікаційного та безпекового характеру. Визначено, що в системі напрацювань практики менеджменту має місце інституціоналізація хмарних сервісів та хмарної інфраструктури з позиції системного залучення знань: правового визнання та управлінської концептуалізації; антикризового менеджменту, нових станів безпеки та критичних ризиків; діяльності в умовах мілітарної економіки. Причому, ключовими передумовами успішності співпраці з хмарними сервісами постають вимоги щодо безпеки, простоти та економії в обслуговуванні інформаційних ресурсів, високої культури в комунікаційному забезпеченні.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4732
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.70.2023.297130
Issue: 70
First Page: 78
End Page: 85
Appears in Collections:Випуск 70

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-2_титул.pdf483.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3-4_ЗМІСТ.pdf318.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
78-85_Matvienko.pdf233.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.