Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/635
Title: КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ НАУКОВОГО ТЕКСТУ
Authors: Ракшанова, Ганна Федорівна
Дядюра, Галина Миколаївна
Кухарєва-Рожко, Віталіна Іванівна
Keywords: структурно-когнітивний аспект;номінативні процеси;термінологічна деривація;системність термінології
Issue Date: 2013
Publisher: Чабаненко Ю.А.
Abstract: Монографія присвячена актуальним питанням когнітивної та комунікативної лінгвістики. Рецензована праця складається з трьох розділів: «Когнітивно-номінативний аспект термінодеривації», «Ко- мунікативні параметри синтаксичної організації наукового тексту», «Образні компоненти в системі виражальних засобів наукового сти- лю (два підходи до проблеми)». У першому розділі «Когнітивно-номінативний аспект терміно- деривації» (автор к. філол. н., доцент Ракшанова Г. Ф.) з’ясовано ког- нітивно-інформаційну природу терміна та установлено когнітивно- комунікативну зумовленість доцільного терміновживання. Наукове поняття – невід’ємна складова частина інформаційного процесу нового типу, здійснюваного на основі спілкування людини з комп’ютером. Дериваційні процеси в науково-технічній терміносис- темі відбуваються за моделями словотвору сучасної української мови, у яких використовують спеціалізовані словотворчі форманти, що на- дають термінам конкретного науково-технічного значення. У другому розділі «Комунікативні параметри синтаксичної ор- ганізації наукового тексту» (автор к. філол. н., доцент Кухарєва-Рож- ко В. І.) з’ясовано роль односкладних речень в адекватному фіксуванні результатів наукового пізнання. Показано, що синтаксична організа- ція узгоджується з функцією наукового мислення, спрямованого на усвідомлення світу через логічне освоєння його шляхом розуміння і перетворення фактів пізнання в смислові категорії. Розглянуто кому- нікативний аспект функціонального синтаксису. Третій розділ «Образні компоненти в системі виражальних за- собів наукового стилю (два підходи до проблеми)» (автор к. філол. н., доцент Дядюра Г. М.) присвячений питанням традиційного та когнітивного розуміння образних засобів у наукових текстах. Когні- тивний підхід дає змогу по-новому оцінити образні засоби, вживані в наукових текстах, а відтак і внести корективи осмислення одного з активних способів термінотворення (через образне переосмислення наявних у мові лексем), і по-новому підійти до проблеми створення комунікативно досконалих наукових текстів. Структура монографії дозволяє оптимально реалізувати постав- лені завдання. Підхід до мовних фактів ґрунтується на сучасних тео- ретичних засадах, пропоновані ідеї належно обґрунтовані, ілюстро- вані. Монографія «Когнітивно-комунікативні аспекти наукового тек- сту» стане в пригоді науковцям, технічним працівникам, аспірантам, студентам, які цікавляться когнітивно-комункативними процесами наукового тексту. Автори монографії висловлюють щиросердну подяку рецензен- там Калькові М. І, д. філол. н., професорові Черкаського національно- го університету ім. Богдана Хмельницького та Козак Л. В., к. філол. н, доцентові Криворізького технічного університету.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/635
ISBN: 978-966-493-722-8
Number of Pages: 226
Appears in Collections:Навчальні видання (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія Ракшанова Г.Ф.,Дядюра Г.М., Кухарєва-Рожко В.І..docxУ монографії розглянуто питання пізнавально-інформаційної досконалості наукового тексту. Проаналізовано дериваційні засоби науково-технічної термінології в когнітивно-комунікативному аспекті.700.36 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.