Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/941
Название: Фітоіндикаційні дослідження урбоґрунтів м. Черкаси (сучасний стан та екологічні наслідки)
Авторы: Жицька, Людмила Іванівна
Шитик, Лідія Іванівна
Ключевые слова: урбоґрунти;важкі метали;деградація грунтів;спонтанна рослинність;полютанти;забруднення
Дата публикации: 2019
Краткий осмотр (реферат): Актуальність теми. Черкаси є найбільш забрудненим містом регіону. Тому саме на прикладі урбанізованої території, що представлена промисловим центром, особливо актуальним є вивчення техногенного впливу на урбоекосистему з метою розробки раціональних способів відновлення та стабілізації її стану. Мета роботи: встановлення закономірностей міграції важких металів та токсичних солей в системі ґрунт-рослина. Об’єкт дослідження: міграція полютантів у системі ґрунт-рослина техногенно-трансформованих територій м. Черкаси. Предмет дослідження: вміст полютантів у ґрунтах, рослинах і атмосферних опадах. Методи дослідження: в основу вивчення закономірностей розподілу полютантів у об’єктах довкілля покладено лабораторно-аналітичний, спектрофотометричний, біохімічний, токсикологічний, картографічний, математико-статистичний методи досліджень. Результати дослідження: проаналізовано фізико-географічні та метеорологічні особливості території дослідження. Встановлено динаміку накопичення полютантів у атмосфері м. Черкаси та роль у цьому автотранспорту. Визначено вміст важких металів в урбоґрунтах м. Черкаси, доведено ефективність використання біоіндикаційних досліджень та споришу звичайного як тест-об’єкта у моніторингу важких металів. Розроблено заходи щодо екологічної ситуації в місті. Наукова новизна: встановлено закономірності надходження ВМ у ґрунти й рослини м. Черкаси та доведено необхідність контролю за їх станом в умовах зростаючого техногенного забруднення; обґрунтовано напрямки комплексних екологічних досліджень техногенно-трансформованих територій на основі показників концентрацій ВМ у ґрунтах, рослинах та атмосферних опадах; встановлено, що для Polygonum aviculare L. у накопиченні ВМ існує як аеральна так ґрунтова складова; підтверджено, що чорноземи типові в урболандшафті завдяки підвищеній буферності здатні регулювати міграцію важких металів у рослини. Теоретичне і практичне значення: результати досліджень є інформаційною базою даних щодо їх використання у магістерських роботах кафедри екології ЧДТУ, розробки нормативних показників якості урбоекосистем та проведення локального моніторингу з використанням комплексних методів дослідження ґрунтового і рослинного покривів, а також для створення системи меліоративних заходів щодо їх відновлення. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (27 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 77 сторінок друкованого тексту, основна частина – 65 сторінок.
Actuality of theme. Cherkasy is the most polluted city in the region. That is why, on the example of urbanized territory, represented by an industrial center, the study of anthropogenic impact on the urban ecosystem is especially relevant in order to develop rational ways of restoring and stabilizing its condition. The purpose of the work: To establish patterns of migration of heavy metals and toxic salts in the soil-plant system. The object of study: migration of pollutants in the soil-plant system of anthropogenically transformed territories of Cherkasy. The subject of research: content of pollutants in soils, plants and precipitation. Research methods: laboratory-analytical, spectrophotometric, biochemical, toxicological, cartographic, mathematical and statistical methods of research are the basis for studying the laws of distribution of pollutants in environmental objects. Results of the research: physical-geographical and meteorological features of the study area are analyzed. The dynamics of accumulation of pollutants in the atmosphere of Cherkasy and the role in this motor transport have been established. The content of heavy metals in the Cherkasy urban soil has been determined, the effectiveness of the use of bioindication studies has been proved, and the standard has been tested as a test object in the monitoring of heavy metals. Measures on the environmental situation in the city have been developed. Scientific novelty: regularities of inflow of VM into soils and plants of the city of Cherkasy have been established and necessity of control over their condition in the conditions of growing technogenic pollution has been proved; directions of complex ecological researches of technogenically-transformed territories are grounded on the basis of indicators of concentrations of VM in soils, plants and atmospheric precipitation; found that for Polygonum aviculare L. in the accumulation of VM there is both aerial and soil component; it has been confirmed that, due to the increased bufferability, black earths typical of urban landscaping are able to regulate the migration of heavy metals into plants; mapping of the territory of Cherkasy for the content of mobile forms Cu, Zn, Cd, Pb was performed for the first time on the basis of differentiation of levels of spatial distribution of soil contamination, herbaceous vegetation and levels of soil toxicity. Theoretical and practical significance: The results of the researches are an informative database on their use in master's works of the Department of Ecology of the ChSTU, development of normative indicators of the quality of urban ecosystems and conducting local monitoring using complex methods of soil and vegetation research, as well as for creating a system of reclamation measures for their restoration. Structure and scope of work: The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusion, list of references (27 sources), graphic documentation, applications. The full amount of work is 77 pages of printed text, the main part is 65 pages.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/941
Располагается в коллекциях:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Шитик Л.І..pdf
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть    Запрос копии


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.