Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/942
Title: Оцінка ефективності різних систем доочищення питної води
Authors: Ящук, Людмила Борисівна
Плесак, Сергій Григорович
Keywords: питна вода;побутові фільтри;доочищення;адсорбція;централізоване водопостачання
Issue Date: 2019
Abstract: Актуальність теми. Якість питної води є одним із найважливіших питань екологічного і соціального характеру. Одним із найважливіших, а в деяких випадках і визначальних, характеристик є органолептичні показники (смак, присмак, запах), саме вони найчастіше є головним критерієм при виборі споживачами питних вод. Переважна більшість станцій водопідготовки розміщені за межами міст та селищ, що зумовлює значне погіршення якості води на шляху її транспортування до споживача, у зв’язку із застарілістю системи водогону (водопровідні труби не замінюються десятиліттями і покриваються шаром нальоту та іржі). Тому постає питання в доочищенні водопровідної води, щоб вона стала більш придатною до споживання, а зокрема втратила запах та присмак і відповідала вимогам за хімічним складом. Незадоволення якістю питної води спонукає населення застосовувати доочищення цих вод побутовими способами. Мета роботи: дослідження та оцінка ефективності найпоширеніших систем доочищення питної води. Об’єкт дослідження: побутові фізико-хімічні системи доочищення питної води. Предмет дослідження: зміна органолептичних та фізико-хімічних показників якості питної води в результаті їх доочищення, та ефективність видалення домішок із зменшенням ресурсу картриджу фільтру-глечику. Методи дослідження: для оцінки якості води за органолептичними характеристиками використовувались стандартні методики, результати базувались на суб’єктивній оцінці дослідника, для визначення гідрохімічних показників використовувався фотометричний та титриметричний методи. був використаний метод теоретичного аналізу та опитування. Результати дослідження. Досліджено ефективність різних побутових систем доочищення питної води. Експериментально доведено що найбільш ефективними за усіма дослідженими показниками є система зворотного осмосу та триступенева система доочищення. Нижчою ефективністю характеризуються фільтри-глечики, хоча і приводять воду до нормативних показників якості. Також доведено що картридж фільтра-глечика з високою ефективністю очищує воду на всіх етапах ресурсу картриджа. Наведено рекомендації по вибору побутової системи очищення води. Наукова новизна: В ході роботи було визначено якість води для найпоширеніших систем доочищення. Надано рекомендації щодо їх вибору та експлуатації. Проведено опитування та вивчено думку людей щодо питної води якій вони надають перевагу. Проведено дослідження зміни якості води за різними показниками в результаті зменшення фільтруючої здатності картриджа фільтра. Теоретичне і практичне значення: визначено що для отримання питної води високої якості перспективним на даний час є доочищення водопровідної води. Наразі на ринку побутових систем доочищення є дуже великий асортимент фільтрів які дають воду високої якості, і за ціною така вода буде не дорожче ніж привозна а тим більше бутильована. Тобто використання побутових фільтрів це зручний і економічно вигідний спосіб задовольнити потребу в якісній питній воді. Отримані результати можуть бути використані в просвітницькій діяльності для підвищення екологічних знань населення. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (30 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 82 сторінки друкованого тексту, основна частина – 57 сторінок.
Actuality of theme. The quality of drinking water is one of the most important environmental and social issues. One of the most important, and in some cases crucial characteristics are organoleptic characteristics (taste, aftertaste, smell), which are often the main criteria for consumers of drinking water. The vast majority of water treatment plants are located outside cities and towns, which causes a significant deterioration in the quality of water during its transportation to the consumer, due to the outdated water supply system (water pipes have not been replaced for decades and are covered with layer of rust). Therefore, the question arises in the purification of tap water to make it more appropriate for consumption, and in particular to make it lose its smell and aftertaste and to meet the requirements of chemical composition. Dissatisfaction with the quality of drinking water urge the population to use domestic methods of purification of the water. The purpose of work: To study and evaluate the effectiveness of the most common drinking water purification systems. The object of study: domestic physicochemical systems for purification of drinking water. The subject of study: change of organoleptic and physicochemical parameters of drinking water quality as a result of its purification, and efficiency of removal of impurities with reduction of the pitcher filter cartridge life. Research Methods: Standard techniques were used to assess water quality by organoleptic characteristics, results were based on the subjective evaluation of the researcher, and photometric and titrimetric methods were used to determine hydrochemical parameters. The method of theoretical analysis and questioning were used. Results of the research. The effectiveness of various domestic systems for the purification of drinking water has been investigated. It is experimentally proved that among all investigated indicators, the reverse osmosis system and the three-stage refinement system are the most effective. Lower efficiency is characterized by pitcher filters, although they lead to water quality standards. It is also proven that the high efficiency filter cartridge purifies water at all stages of the cartridge's life. The recommendations for choosing a household water purification system were given. Scientific novelty: During the work, water quality was determined for the most common purification systems. Recommendations for their selection and operation were provided. People were questioned and their opinions on the preferable drinking water were examined. Water quality changes were investigated according to various indicators as a result of the cartridge's filtering ability. Theoretical and practical importance: it was determined that the purification of tap water is promising at present for obtaining high quality drinking water. Currently, there is a very wide range of filters in the market for domestic purification systems that give high quality water, and the price of such water will not be higher than imported or even bottled water. Hence, the use of household filters is a convenient and efficient way to meet the need of quality of drinking water. The results obtained in this paper can be used in educational activities and to increase the environmental education of the population. Structure and scope of work. Master's qualification work consists of introduction, abstract, two sections, conclusions, list of references (30 sources), graphic documentation to master's qualification work, applications. Full volume - 82 pages of printed text, the main part - 57 pages.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/942
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Плесак 2019.pdf
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.