Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/944
Title: Екологічна оцінка якості малих річок України (на прикладі річки Золотоношка)
Authors: Жицька, Людмила Іванівна
Задорожня, Вікторія Василівна
Keywords: малі річки;скиди;біогеоценоз;забруднення;екологічні заходи;гідрохімічні показники
Issue Date: 2019
Abstract: Актуальність теми. Важливість малих річок для екологічної безпеки держави, особливе їх значення у встановленні екологічної рівноваги та водночас збільшення антропогенного впливу на водну мережу України спонукає до встановлення пріоритетності їх захисту. Проблеми малих річок України тісно пов’язані з проблемними питаннями водних об’єктів Черкащини. Адже екологічна оцінка сучасного стану поверхневих об’єктів області дозволить вчасно приймати об’єктивні природоохоронні заходи для забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території усієї України. Тому, особливо останнім часом, посилюється антропогенний вплив на водне середовище, що і зумовлює детальний аналіз ситуації яка склалася. З огляду на це тема магістерської роботи є актуальною. Мета роботи: визначити показники екологічного стану малих річок на прикладі р. Золотоношка і Суха Згарь. Об’єкт дослідження: джерела забруднення та поверхневі води малих річок Золотоніського району. Предмет дослідження: вплив скидів очисних споруд м. Золотоноша на функціонування малих річок. Методи дослідження: аналітичні, статистичні, хімічні, фотоколориметричні, фізико-хімічні та аналітична обробка даних за допомогою ПК. Результати дослідження. Встановлено основний тип забруднення у скидах харчової галузі м. Золотоноша; проаналізовано якісні показники поверхневих вод річки Золотоношка; Визначено гідрохімічні показники поверхневих вод річки Суха Згарь, як притоки річки Золотоношка; Проведено оцінку стану біогеоценозу річки Суха Згарь та гідробіоценозу малих річок Черкаської області; Розроблено заходи щодо поліпшення стану малих річок Черкаської області. Наукова новизна: теоретично обґрунтовано та експериментально досліджено безпосередній вплив скидів міста Золотоноша на гідрохімічні показники річки Суха Згарь та річки Золотоношка; Запропоновано заходи щодо покращення екологічного стану малих річок області. Теоретичне і практичне значення: піднято питання постійного контролю якості поверхневих вод річок, раціонального використання води, як природного ресурсу, створення відповідних умов для відновлення процесів самоочищення в малих річках області; визначені перспективні напрямки вдосконалення системи контролю якості вод малих річок та заходи поліпшення процесів самовідновлення річок. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (59 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 79 сторінок друкованого тексту, основна частина – 34 сторінки.
Actuality of theme. The influence of small rivers on the ecological safety of the state, their special importance in establishing ecological equilibrium and at the same time increasing anthropogenic impact on the water network of Ukraine, leads to the establishment of priority of their protection. The problems of small rivers of Ukraine are closely related to the problems of water bodies of Cherkasy region. After all, environmental assessment of the current state of the surface objects of the region will allow timely adoption of objective environmental measures to ensure environmental safety and maintain ecological balance throughout Ukraine. Therefore, especially recently, anthropogenic influence on the aquatic environment is increasing, which necessitates a detailed analysis of the current situation. In view of this, the topic of the master's work is relevant. Purpose: To determine the ecological status of small rivers on the example of the river Zolotonoshka and Sukha Zgar. Object of the study: pollution sources and surface waters of small rivers of Zolotoniski district. Subject of study: the effect of discharges of sewage treatment plants in Zolotonosha on the functioning of small rivers. Research methods: analytical, statistical, chemical, photocolorimetric, physico-chemical and analytical data processing using a PC. Results of the research. The main type of pollution in the discharges of the food industry of Zolotonosha was established; the qualitative indicators of the surface waters of the river Zolotonoshka were analyzed; The hydrochemical parameters of the surface waters of the Sukha Zgar River have been determined as tributaries of the Zolotonoshka River; The state of biogeocenosis of the Sukha Zgar river and the hydrobiocenosis of small rivers of Cherkasy region were evaluated; Measures have been developed to improve the status of small rivers in Cherkasy region. Scientific novelty: the direct effect and direct investigation of the direct influence of discharges of the city of Zolotonosha on the hydrochemical parameters of the river Sukha Zgar and the river Zolotonoshka; Measures are proposed to improve the environmental status of small rivers in the region. Theoretical and practical significance: the issue of constant control of surface water quality of rivers, rational use of water as a natural resource, creation of appropriate conditions for the renewal of self-purification processes in small rivers of the region were raised; identified promising areas for improving the water quality control system of small rivers and measures to improve river self-healing processes. Structure and scope of work. Master's qualification work consists of introduction, abstract, two sections, conclusions, list of references (59 sources), graphic documentation for master's qualification work, applications. Full volume – 79 pages of printed text, the main part – 34 pages.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/944
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Задорожня В.В.pdf
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.