Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/946
Название: Оцінка екологічного стану річки Ірклій за гідрохімічними показниками
Авторы: Гончаренко, Тетяна Павлівна
Кравченко, Аліна Миколаївна
Ключевые слова: якість води;гідрохімічні показники;гранично допустима концентрація;забруднюючі речовини;гранично допустимий скид
Дата публикации: 2019
Краткий осмотр (реферат): Актуальність теми. Вода є обмеженим і надзвичайно цінним ресурсом, необхідним для підтримки життя на земній кулі, розвитку сільського господарства і промисловості. В Україні протягом останніх років кількість невирішених проблем, пов’язаних із водними ресурсами, постійно зростає. Щороку збільшується споживання природної води, а погіршення її якості істотно впливає на здоров’я людей та водні екосистеми. Захист водних ресурсів є пріоритетним напрямом державної екологічної політики. Водні ресурси малих річок мають істотне значення як для народного господарства, так і для підтримки екологічної рівноваги у регіоні їх розташування. Тому питання якості води у малих річках, раціонального їх використання та охорони є дуже актуальними. Мета роботи: дослідження гідрохімічних показників якості води в річці Ірклій та оцінювання її екологічного стану на основі нормативів екологічної безпеки водокористування. Об’єкт дослідження: природна вода у річці Ірклій (Чорнобаївський район Черкаської області). Предмет дослідження: оцінювання властивостей та складу води з точки зору її придатності для господарсько-питного та рибогосподарського водокористування. Методи дослідження: для експериментального визначення гідрохімічних показників якості водного об’єкта використовувалися хімічні (гравіметричний та титрометричний) та фізико-хімічні методи аналізу (фотометричний, потенціометричний та хроматографічний). Результати дослідження. Визначено органолептичні показники (запах, смак, колір), вміст розчиненого кисню, активна реакція (рН), жорсткість, лужність проб води, відібраних на п’яти модельних ділянках. Показано, що вода річки Ірклій відповідає нормативам господарсько-питного водокористування і не відповідає рибогосподарським нормативам. Досліджено вплив стічних вод комунального підприємства «Чорнобаївське КП ВУЖКГ» на якість води р. Ірклій. У літній період було встановлено перевищення концентрацій у річці після скиду за такими показниками, як БСК5, ХСК, азот амонійний, фосфати, хлориди, нафтопродукти. Розраховано суму екологічного податку, який справлявся за скиди забруднюючих речовин у р. Ірклій платником податку – підприємством «Чорнобаївське КП ВУЖКГ» у 2018 році. Наведено загальні пропозиції для поліпшення екологічної ситуації на малих річках Черкащини. Наукова новизна: експериментально досліджено та визначено сучасний екологічний стан річки Ірклій; дано оцінку планової діяльності водокористувача водного об’єкта – підприємства «Чорнобаївське КП ВУЖКГ» щодо виконання ним водоохоронного законодавства. Теоретичне і практичне значення: показано, що комунальні стічні води є потужним антропогенним джерелом забруднення природних вод. Безпосередньо скидання стічних вод у природні об’єкти, навіть із дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, є небажаним. Насичення води азотними, фосфорними та поверхнево-активними сполуками може призвести до евтрофікації річки та значних негативних екологічних наслідків. Для ефективного обмеження й зменшення забруднень інформація та оцінка концентрацій, впливу, навантажень і джерел скидання загалом по водному об’єкту може бути корисною для менеджерів комунального підприємства, щоб зацікавити їх у створенні безвідходних технологій, виробництв та системи очищення стічних вод на підприємстві. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (32 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 75 сторінок друкованого тексту, основна частина – 41 сторінка.
The actuality of theme. Water is a limited and extremely valuable resource needed to sustain life on the globe, to develop the agriculture and industry. In Ukraine, the number of unresolved water-related issues has been steadily increasing in recent years. The consumption of natural water increases annually, and deterioration of its quality significantly affects human health and aquatic ecosystems. The protection of water resources is a priority area of the state environmental policy. The water resources of small rivers are essential both for the economy and for maintaining the ecological balance in the region of their location. Therefore, the issues of water quality in small rivers, their rational use and protection are very important. The purpose: to study the hydrochemical parameters of water quality in the Irkliy river and to assess its ecological status based on water safety standards. The object of study: natural water in the Irkliy river (Chornobay district of Cherkasy region). The subject of study: the assessment of properties and composition of water in terms of its suitability for industrial, drinking and fishery water use. Research methods: chemical (gravimetric and titrometric) and physico-chemical methods of analysis (photometric, potentiometric and chromatographic methods) have been used to experimentally determine the hydrochemical parameters of the water object quality. Research results. Organoleptic parameters (odor, taste, color), dissolved oxygen content, active reaction (pH), stiffness, alkalinity of water samples selected on five model sites are determined. It is shown that the water of the Irkliy river meets the standards of industrial and drinking water use and does not meet the fishery standards. The effect of sewage of the municipal enterprise "Chornobayivske KP VUZhKG" on the water quality of the Irkliy river is investigated. In the summer, it is established that the concentrations in the river after discharge have been higher according to such indicators as BOC5 (biochemical object consumption), COC (chemical object consumption), ammonium nitrogen, phosphates, chlorides, petroleum products. The amount of the environmental tax paid for pollutant discharges in the Irkliy river by the taxpayer – "Chornobayivske KP VUZhKG" in 2018 is calculated. General suggestions for improvement of ecological situation on small rivers of Cherkasy region are given. Scientific novelty: the current ecological status of the Irkliy river has been experimentally investigated and determined; the planned activities of a water user of a water object – the enterprise "Chornobayivske KP VUZhKG" regarding the implementation of water protection legislation are assessed. Theoretical and practical significance: municipal wastewater has been shown to be a powerful anthropogenic source of natural water pollution. Discharging of wastewater directly into natural objects, even in compliance with sanitary-and-hygienic requirements, is undesirable. Water saturation with nitrogen, phosphorus and surface-active compounds can lead to eutrophication of the river and significant negative environmental effects. To effectively limit and reduce pollution, the information and assessment of concentrations, impacts, loads, and sources of discharges in general on a water object may be useful to utility managers to interest them in creating waste-free technologies, industries, and wastewater treatment systems at the enterprise. The structure and scope of work. The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusions, a list of references (32 sources), graphic documentation for master's qualification work, applications. Full volume consists of 75 pages of printed text, the main part – 41 pages.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/946
Располагается в коллекциях:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Кравченко 2019.pdf
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть    Запрос копии


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.