Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/948
Title: Аналіз і оцінка екологічного стану с/г ґрунтів Корсунь-Шевченківського району Черкаської області
Authors: Гончаренко, Тетяна Павлівна
Олеоленко, Анна Віталіївна
Keywords: ґрунт;родючість;еколого-агрохімічна оцінка;макроелементи;мікроелементи;окисно-відновний потенціал
Issue Date: 2019
Abstract: Актуальність теми. Ґрунти як найважливіша складова біосфери поєднують усі інші елементи ландшафту, вони забезпечують функціонування екосистем, існування флори й фауни, життєдіяльність людини. Зважаючи на винятково велике значення земельних ресурсів, Конституція України проголошує їх основним національним багатством. Однак розвиток промисловості, особливо с/г виробництва, спричиняє небажані зміни показників родючості та деградацію ґрунтів. Ґрунти як першоджерело більшості первинних природних ресурсів зазнають значного антропогенного навантаження. Отже, питання охорони і раціонального використання ґрунтів є вкрай актуальним. Мета роботи: дати об’єктивну та порівнянну екологічну оцінку показникам родючості с/г ґрунтів Корсунь-Шевченківського району, визначити засоби запобігання та припинення подальшої деградації ґрунтів. Об’єкт дослідження: ґрунти Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. Предмет дослідження: показники родючості та деградації ґрунтів. Методи дослідження: для аналізу динаміки основних показників родючості та деградації ґрунтів використовували статистичні методи обліку, обробки, аналізу і прогнозування основних показників техногенного навантаження на земельні ресурси Черкаської області; для експериментального визначення мікроелементів у ґрунтах – атомно-абсорбційний метод; кальцію та магнію – титрометричний метод (комплексометрія); для визначення окисно-відновного потенціалу ґрунтів – потенціометричний метод. Результати дослідження. Статистичні методи дослідження якості с/г ґрунтів Корсунь-Шевченківського району показали, що інтенсивне ведення землеробства різко погіршило балансові показники поживних речовин: гумусу, азоту, фосфору, калію, мікроелементів, але було визначено, що зменшення показників родючості ґрунтів протягом останніх років здійснювалося повільніше, ніж в інших районах області. Експериментально доведено, що сільськогосподарські ґрунти району бідні на вміст міді, цинку, кобальту; вміст кальцію та магнію в ґрунтах міста Корсунь-Шевченківський є дуже високим, що свідчить про стійкість ґрунту до зміни концентрації ґрунтового розчину; значення окисно-відновного потенціалу у цих ґрунтах коливається в межах 250-310 мВ, що вказує не тільки на достатню кількість водорозчинних поживних речовин та добру зволоженість ґрунту, але й на погіршення аерації та відновлювальні процеси у ґрунті. Наведено причини погіршення стану використання та охорони земельних ресурсів, визначено засоби запобігання та припинення подальшої деградації ґрунтів. Наукова новизна: вперше статистичні методи і моделі було широко використано для діагностики екологічного стану с/г ґрунтів Корсунь-Шевченківського району, експериментально досліджено вміст мікроелементів у с/г ґрунтах, вміст кальцію, магнію, величину окисно-відновного потенціалу у міських ґрунтах м. Корсунь-Шевченківський. Теоретичне і практичне значення: проведення аналізу і оцінювання екологічного стану с/г ґрунтів дає можливість виявити причини їх незадовільного стану та динаміку змін властивостей досліджуваних ділянок, сформулювати пропозиції до владних структур для його виправлення, надати шляхи підвищення родючості ґрунтів в умовах оптимізації земельних ресурсів України. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (41 джерело), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 89 сторінок друкованого тексту, основна частина – 44 сторінки.
The actuality of theme. Soils, as the most important component of the biosphere, combine all other elements of the landscape, they ensure the functioning of ecosystems, the existence of flora and fauna, human life. Due to the extremely high value of land resources, the Constitution of Ukraine proclaims them as the main national wealth. However, the development of industry, especially of agricultural production, causes undesirable changes in fertility rates and soil degradation. Soils, as the primary source of most primary natural resources, are subject to considerable anthropogenic loading. So the issue of soil protection and rational use is very urgent. The purpose of work: to give an objective and comparative environmental assessment of fertility indices of agricultural soils of Korsun-Shevchenkivskyi district, to determine the means of preventing and stopping the further soil degradation. The object of study: soils of Korsun-Shevchenkivskyi district of Cherkasy region. The subject of study: fertility and soil degradation indices. Research methods: to analyze the dynamics of the main indices of fertility and soil degradation, statistical methods of accounting, processing, analysis and prediction of the main indices of technogenic load on land resources of Cherkasy region have been used; to experimentally determine trace elements in soils – atomic absorption method; to determine calcium and magnesium – titrometric method (complexometry); to determine redox potential of soils – potentiometric method. Research results. Statistical methods of research on the quality of agricultural soils of Korsun-Shevchenkivskyi district show that intensive farming has sharply worsened the balance indices of nutrients: humus, nitrogen, phosphorus, potassium, trace elements, but it is determined that the decrease in soil fertility rates has been slower in recent years than in other districts of the region. It is proved experimentally that agricultural soils of the district are poor in copper, zinc and cobalt content; the content of calcium and magnesium in the soils of the city of Korsun-Shevchenkivskyi is very high, which indicates the stability of the soil to the change of soil solution concentration; the value of redox potential in these soils ranges within 250-310 mV, which indicates not only sufficient quantity of water-soluble nutrients and good soil moisture, but also the deterioration of aeration and restorative processes in the soil. The reasons for the deterioration of the use and protection of land resources are given, the means of preventing and stopping the further degradation of soils are identified. Scientific novelty: for the first time, statistical methods and models have been widely used to diagnose the ecological state of agricultural soils of Korsun-Shevchenkivskyi district, the content of trace elements in agricultural soils, the content of calcium, magnesium, the magnitude of redox potential in urban soils of the city of Korsun-Shevchenkivskyi have been experimentally investigated. Theoretical and practical importance: the analysis and assessment of ecological state of agricultural soils give an opportunity to identify the reasons for their unsatisfactory state and the dynamics of changes in the properties of the studied areas, to formulate proposals to the authorities to correct it, to provide ways to increase their fertility in terms of optimization of land resources of Ukraine. The structure and scope of work. The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusions, a list of references (41 sources), graphic documentation for master's qualification work, applications. Full volume of the work consists of 89 pages of printed text, the main part – 44 pages.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/948
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Олеоленко.pdf
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.