Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/949
Title: Перспективи розвитку національних природних парків Черкащини (сучасний стан та екологічні наслідки)
Authors: Жицька, Людмила Іванівна
Урицький, Артем Миколайович
Keywords: природо-заповідний фонд;національні природні парки;біогеоценоз;еколого-флористичний склад,;антропогенний вплив;перспективи розвитку
Issue Date: 2019
Abstract: Актуальність теми. Природно-заповiдний фонд областi представлений унікальними і найкраще збереженими природними територіями та об'єктами майже усiх типiв та категорiй. Разом з цим, дещо уповільнено ведуться справи щодо роботи з місцевим населенням щодо надання дозволів чи погодження умов заповідання; розширення наукових пошуків та наукових досліджень. Наукові підходи щодо перспектив створення нових і розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду стане основою для формування екологічного каркасу регіону, сприятиме розвитку організованих форм рекреації і туризму, екологічної освіти, збереженню традиційних форм раціонального природокористування і сталого розвитку природно-територіального комплексу. Мета роботи: дослідження сучасного стану національних природних парків Черкащини та обґрунтування перспектив їх розвитку. Об’єкт дослідження: національні природні парки «Нижньосульський» та «Білозерський». Предмет дослідження: розвиток біогеоценозів національних природних парків Черкащини можливй антропогенний вплив, перспективи зростання природо-заповідного фонду області. Методи дослідження: аналітичні, польові (флористичні, фітоценотичні, експериментальні), лабораторні (атомно-абсорбційні), та статистичні, обробка даних за допомогою ПК Результати дослідження. Розкрито питання нормативно-правових засад розвитку природно-заповідного фонду та екологічного управління питаннями землекористуванням заповідними територіями, проведено їх класифікацію; зроблено історичний аналіз становлення природно-заповідного фонду Черкаської області та проаналізовано стан ландшафтного і біотичного різноманіття національних природних парків Черкащини; флористичні та фауністичні особливості національних природних парків «Нижньосульський» і «Білоозерський», можливості антропогенного впливу на ці території; проведено атомно-абсорбційні дослідження листкового опаду і визначено роль лісових насаджень у формуванні показника трофності ґрунтів; розкрито питання важливості заповідання соснового масиву Черкаський бір. Наукова новизна: Визначено показники флористичної репрезентативності територій національних природних парків Черкащини; встановлено дію антропогенного впливу на формування заплавних фітосистем та розвиток іхтіофауни; вперше проведено порівняльну оцінку впливу природних та штучних лісових насаджень на розвиток геоценозів заповідних територій; обґрунтовано можливості розшинення територій природно-заповідного фонду на національних природних парків Черкаської області. Теоретичне і практичне значення: визначені аспекти прискорять виконання «Національної програми щодо екологічного оздоровлення Дніпра та поліпшення якості питної води» (1997 р.) у Центральному Лісостеповому Придніпров’ї та сприятимуть створенню національних природних парків, таких як: «Черкаський бір» – 40 тис. га, «Холодний Яр» – 6 тис. га, «Середньодніпровський» – 300 тис. га. та інших, які до сьогодні не створені, а також у перспективі позитивно впливатимуть на питання збільшення територій заповідання в області до 10%. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (47 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 73 сторінки друкованого тексту, основна частина – 44 сторінки.
Actuality of theme. The natural reserve of the region is represented by unique and best preserved natural territories and objects of almost all types and categories. At the same time, there are some delays in dealing with the local population regarding the granting of permits or the approval of the conditions of the bequest; expanding scientific research and research. Scientific approaches to the prospects of creating new and expanding existing territories and objects of the nature reserve fund will become the basis for the formation of the ecological framework of the region, will contribute to the development of organized forms of recreation and tourism, environmental education, preservation of traditional forms of rational use of nature and sustainable development of the natural-territorial complex. The purpose of the work: research of the current state of the national nature parks of Cherkasy region and substantiation of prospects for their development. The object of study: National parks of Nizhnosulsky and Belozersky. The subject of research: evelopment of biogeocenoses of national nature parks of Cherkasy region anthropogenic influence is possible, prospects of growth of nature reserve fund of the region. Research methods: analytical, field (floristic, phytocenotic, experimental), laboratory (atomic absorption), and statistical, PC data processing. Results of the research: Issues of regulatory and legal foundations of the development of the nature reserve fund and ecological management of land use issues in protected areas are revealed, their classification is conducted; the historical analysis of the formation of the nature reserve fund of Cherkasy region is made and the state of landscape and biotic diversity of national nature parks of Cherkasy region is analyzed; floristic and faunistic features of the Nizhnosulsky and Beloozersky national nature parks, the possibilities of anthropogenic influence on these territories; carried out atomic absorption studies of leaf fall and determined the role of forest plantations in the formation of soil trophic index; the question of the importance of the pine inheritance of the Cherkasy Bir is revealed. Scientific novelty: Indicators of floristic representativity of territories of national nature parks of Cherkasy region are determined; established anthropogenic influence on the formation of floodplain phytosystems and the development of ichthyofauna; for the first time a comparative assessment of the impact of natural and artificial forest plantations has been carried out the development of geocenoses of protected areas; the possibility of expanding the territories of the nature reserve fund into national nature parks of Cherkasy region is substantiated. Theoretical and practical significance: certain aspects will accelerate the implementation of the National Program for the Environmental Improvement of the Dnieper River and the Improvement of Drinking Water Quality (1997) in the Central Forest-Steppe Dnieper region and contribute to the creation of national nature parks, such as: "Cherkasy Bir" - 40 thousand hectares, "Kholodnyy Yar" - 6 thousand hectares, "Sredniodniprovsky" - 300 thousand hectares. and others that have not yet been created, and in the future will have a positive impact on the issue of increasing the area of conservation in the region to 10%. Structure and scope of work. Master's qualification work consists of introduction, abstract, two sections, conclusions, list of references (47 sources), graphic documentation for master's qualification work, applications. Full volume - 73 pages of printed text, the main part - 44 pages.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/949
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Урицький А.М..pdf
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.