Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/964
Title: Якість атмосферного повітря великих міст Центрального регіону України
Authors: Ящук, Людмила Борисівна
Сапейко, Яна Яківна
Keywords: Центральний регіон;стаціонарний пост спостереження;гранично допустима концентрація;ІЗА;пріоритетні домішки;моніторинг
Issue Date: Jan-2020
Abstract: Актуальність теми. Однією із глобальних проблем сучасності є проблема забрудненості довкілля, у тому числі атмосферного повітря. Ця проблема з кожним роком загострюється, оскільки посилюється антропогенний вплив на навколишнє середовище, і тому потрібно здійснювати постійний моніторинг якості атмосферного середовища. Особливу увагу доцільно приділяти моніторингу стану повітря в містах, оскільки, окрім промислових викидів значну частку в забруднення повітря вносить міський транспорт. Виходячи з вище вказаного матеріали роботи є актуальними. Мета роботи: оціни якість атмосферного повітря в містах Центрального регіону України на підставі даних постів стаціонарних спостережень. Об’єкт дослідження: атмосферне середовище міст Черкаси, Кропивницький, Олександрія та Світловодськ Кіровоградської області. Предмет дослідження: аналітичні дані про вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі великих міст, отримані на стаціонарних постах спостереження; комплексний показник індексу забруднення атмосфери міст. Методи дослідження: теоретичний аналіз статистичних даних з подальшим їх узагальненням та прогнозуванням; перспективна оцінка впровадження систем моніторингу з урахуванням імплементованих нормативних Директив, спрямованих на зміну моделі оцінки якості стану атмосферного середовища. Результати дослідження. В роботі охарактеризовано вміст забруднюючих речовин, які є пріоритетними домішками в атмосфері досліджуваних міст. Визначено, що серед досліджуваних територій, найбільшим забрудненням характеризується м. Черкаси, а найменшим – м. Світловодськ. Визначено, що, незважаючи на високий показник рівня забруднення атмосфери в Черкаській області здійснюється моніторинг лише в обласному центрі, на відміну від Кіровоградської, де контроль здійснюється у трьох містах. Зібрано параметри, необхідні для розрахунку комплексного показника забруднення атмосфери (ІЗА) у містах. Доведено, що перехід на європейську систему моніторингу якості атмосферного повітря забезпечить більш об’єктивних відомостей про стан атмосфери. Запропонована система моніторингу дозволить контролювати не лише якість повітря у містах а й по всій території України. Наукова новизна: На підставі аналізу результатів спостереження визначено місто з найбільшим забрудненням атмосферного середовища та проведена детальна оцінка зміни якості повітря в м. Черкаси за середньодобовими та максимально разовими концентраціями пріоритетних домішок. Визначено недоліки існуючої системи моніторингу повітря та акцентовано увагу на перспективу запровадження систем моніторингу. Теоретичне і практичне значення: Отримані результати дослідження дозволяють прогнозувати стан навколишнього середовища в різних частинах міста; запроваджувати заходи щодо покращення якості повітря в містах. Визначати необхідність застосування організаційних та технічних заходів щодо зменшення викидів токсичних речовин, проводити удосконалення системи безпеки міського транспорту, удосконалення транспортної інфраструктури, покращення стану екологічної безпеки регіону. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (31 джерело), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 76 сторінок друкованого тексту, основна частина – 35 сторінок.
Actuality of theme. One of the global today’s problems is the problem of environmental pollution, as well as the problem of polluting of atmospheric air. This problem is exacerbated every year as the anthropogenic impact on the environment increases and constant monitoring of atmospheric quality is required. Particular attention should be paid to control the state of the air in cities, since in addition to industrial emissions, urban transport contributes significant part of air pollution. Based on the above materials of this research are relevant. The purpose of work: to evaluate the quality of atmospheric air in the cities of the Central region of Ukraine on the basis of data from the stationary observation posts. The object of study: the atmospheric environment of the cities of Cherkasy, Kropyvnytskyi, Alexandria and Svetlovodsk in the Kirovograd region. The subject of study: analytical data on the content of pollutants in the atmospheric air of large cities, obtained at stationary observation posts; complex index of urban air pollution. Research Methods: theoretical analysis of statistics with their further generalization and prediction; prospective assessment of the implementation of monitoring systems, taking into account the implemented regulatory directives, aimed at changing the model of assessment of the quality of the atmospheric environment. Results of the research The content of pollutants, which are the priority impurities in the atmosphere of the studied cities, is characterized in the paper. It is determined that among the territories studied, the highest pollution is characterized by the city of Cherkasy, and the smallest - the city of Svetlovodsk. It is determined that, despite the high level of atmospheric pollution in Cherkasy region, monitoring is carried out only in the regional center, unlike in Kirovohrad, where control is carried out in three cities. The parameters necessary for the calculation of a complex indicator of atmospheric pollution (IAP) in cities are collected. It is proved that the transition to a European atmospheric air quality monitoring system will provide more objective information on the state of the atmosphere. The proposed monitoring system will allow to control not only air quality in cities but also throughout Ukraine. Scientific novelty: Based on the analysis of the observation results, the city with the highest atmospheric pollution was determined and a detailed assessment of the air quality change in Cherkasy was made according to the average daily and maximum one-time concentrations of priority impurities. The shortcomings of the existing air monitoring system are identified and attention is paid to the prospect of implementation of monitoring systems. Theoretical and practical significance: The results of the study allow us to predict the state of the environment in different parts of the city; implement measures to improve urban air quality. Determine the need to apply organizational and technical measures to reduce toxic emissions, improve the safety of urban transport, improve transport infrastructure, improve the environmental safety of the region. Structure and volume of work. Master's qualification work consists of introduction, abstract, two sections, conclusions, list of references (31 sources), graphic documentation for master's qualification work, applications. Full volume - 76 pages of printed text, the main part - 35 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/964
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сапейко_Я.pdf
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.