Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/966
Title: Оцінка екологічних наслідків для довкілля від діяльності підприємств по видобутку нерудних будівельних матеріалів
Authors: Загоруйко, Неллі Вікторівна
Одокієнко, Вадим Михайлович
Keywords: видобування;мінеральна сировина;бентонітові глини;граніт;пил;стічні води
Issue Date: Jan-2020
Abstract: Актуальність теми. Якщо вплив на довкілля видобування рудних та паливно-енергетичних ресурсів добре досліджено, то вивченню екологічного навантаження підприємств по видобутку нерудних матеріалів приділялось значно менше уваги. Оскільки в Україні існує значна кількість таких підприємств, то дослідження екологічних наслідків для довкілля від діяльності підприємств по видобутку нерудних будівельних матеріалів є актуальним для вирішення екологічних проблем в Україні. Для досліджень було обрано Черкаську область як центральний регіон України. На території області знаходяться різноманітні родовища будівельних матеріалів, які займають значний відсоток земель. Підприємства по видобутку та переробці цих корисних копалин завдають різнопланову екологічну шкоду довкілля. Мета роботи: дослідження роботи найбільших видобувних підприємств Черкаської області та надання оцінки екологічних наслідків від діяльності подібних підприємств. Об’єкт дослідження: ПАТ «Дашуківські бентоніти» та Хлистунівське кар’єроуправління ДП управління промислових підприємств Укрзалізниці” або Хлистунівський кар’єрний завод. Предмет дослідження: екологічний вплив на атмосферне повітря, водні ресурси та грунти, який виникає в ході діяльності ПАТ «Дашуківські бентоніти» та Хлистунівське кар’єроуправління ДП управління промислових підприємств Укрзалізниці” або Хлистунівський кар’єрний завод. Методи дослідження: в роботі зроблений порівняльний аналіз статистичних даних за результатами річних звітів досліджуваних підприємств по формі 2 – ТП (повітря) та 2 – ТП (водгосп) за 2016-2018рр.; за стандартною методикою досліджено хімічний склад води р. Вільшанка до водозабору та після скидів стічних вод Хлистунівським кар’єрним заводом Результати дослідження. В Черкаській області всеукраїнське значення мають поклади каолінових та бентонітових руд. Окрім них видобуваються граніти, суглинки та пісок. Аналіз діяльності ПАТ «Дашуківські бентоніти» за 2016 – 2018 рр. показав, що обсяг забруднень, що надходять в атмосферу є прямо пропорційнім продуктивності основних виробничих процесів. Аналіз екологічного впливу на довкілля Хлистунівського кар’єрного заводу показав, що головною екологічною проблемою заводу було забруднення атмосферного повітря та шумове забруднення в робочій зоні. На сьогодні видобувні роботи не проводяться. Для місцевої ОТГ продовження виробничої діяльності підприємства має важливе соціально-економічне значення, оскільки Хлистунівське кар'єроуправління є одним із основних бюджетоутворюючих підприємств Городищенського району. Суглинки є сировиною місцевого значення, можуть видобуватись без обмежень як з побутовою, так і з господарською метою. При цьому користувачі цих ресурсів мають право робити це без спеціального дозволу та гірничого відводу. Екологічні наслідки від діяльності по видобуванню суглинків значно менше ніж від видобування кам’яної будівельної сировини. Вони порівняно неглибокі і потребують менших зусиль на рекультивацію порушених земель. Наукова новизна: в роботі вперше надано оцінку діяльності видобувних підприємств Черкаської області не тільки з точки зору їх екологічного впливу, але й як соціально-економічної складової сталого розвиту для місцевих територіальних громад. Теоретичне і практичне значення: Доведено, що видобування будівельних матеріалів місцевого значення має більш важливе значення для економічного розвитку місцевих територіальних громад ніж екологічні наслідки такої діяльності. Екологічні проблеми регіону знаходяться у прямій залежності від інтенсивності видобувної діяльності підприємств, після їх призупинення невирішеним питанням є деформація рельєфу та ландшафту місцевості. Визначені перспективні шляхи покращення екологічного стану ділянок добування мінеральної сировини після призупинення діяльності гірничих підприємств. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (36 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 83 сторінки друкованого тексту, основна частина – 47 сторінок.
Actuality of theme. The ecological significance of the extraction companies for the environmental has been well researched. Much less attention has been paid to the study of the negative consequences for ecology from companies mining materials for construction industry. In Ukraine are a many such enterprises. Cherkasy region is the central region of Ukraine. There are various mineral deposits on the local territory, which occupy a considerable percentage of land. Mining companies cause diverse ecological damage to the environment. Comprehensive analysis of ecological impacts from the activities of building minerals mining companies is relevant for solving problems of sustainability this region. The purpose of the work: to study of the work of the largest mining companies in the Cherkasy region and provide an assessment of the environmental impact from their activities The object of study: private company (PJSC)«Dashukivsky bentonites», state company «Khlystunivsky quarry plant». The subject of research: changes in condition on atmospheric air, water resources and soils arising from the activity of PJSC "Dashukivsky bentonites" and Khlystunivsky quarry plant Research methods: There has been comparative analysis of statistical data on the results of the annual reports of the studied companies in the form 2 - TP (air) and 2 - TP (water supply) for 2016-2018; the chemical composition of the water of the Vilshanka River before water intake and after the wastewater discharges by the Khlystunivsky quarry plant has been studied by standard methods Results of the research. In the Cherkasy region, deposits of kaolin and bentonite clays are of national importance. In addition, local companies mining granites, loam and sand. The analysis of the activity of PJSC “Dashukivsky bentonites” for 2016 - 2018 showed that the amount of pollutants entering the atmosphere is directly proportional to the productivity of the main production processes. An analysis of the environmental impact of the Khlystuniv quarry plant revealed that the main environmental problem of the plant was air pollution and noise pollution in the work area. At present, there are mining operations paused. The continuation of the mining activity of the plant is a great socio-economic importance for local government, as the Khlistunovsky quarry is one of the main budget-forming companies of Horodyshche district. Loam is a mineral material of local importance and can be extracted without restriction for both domestic and economic purposes. Local users of these resources have the right mining loam without special permission of the government. Loam extraction has far less negative impact than stone mining. Extraction areas are relatively shallow and require less effort to reclaim disturbed lands Scientific novelty: There has been an assessment of the activity of the leading mining companies of the Cherkasy region not only in terms of their environmental impact, but also as a socio-economic component of sustainable development for local territorial communities. Theoretical and practical significance: It is proved that extraction of building materials of local importance is more important for the economic development of local territorial communities than the environmental consequences of such activities. The ecological problems of the region are directly dependent on the intensity of the mining activity of the companies, after their suspension the unresolved issue is the deformation of the terrain. Prospective ways of improving the ecological status of the mineral extraction sites after the suspension of the mining plants are identified. Structure and scope of work. The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusion, list of references (36 sources), graphic documentation, applications. The full amount of work is 83 pages of printed text , the main part is 47 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/966
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
робота Одокієнко.pdf
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.