Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/969
Title: Аналіз сучасних антропогенних загроз біорізноманіттю та екологічному благополуччю прісноводних екосистем
Authors: Мислюк, Ольга Олександрівна
Коваленко, Владислав Віталійович
Keywords: поверхневі води;трансформації річок;біорізноманіття водойм;потенційний ризик;екологічний стан гідроекосистем
Issue Date: Jan-2020
Abstract: Актуальність теми. У світлі зростання антропогенного навантаження на довкілля особливо актуальним є вивчення сучасного стану водних об'єктів для підтримання екологічної рівноваги та забезпечення сталості їх використання. Мета роботи: системний аналіз сучасних антропогенних загроз біорізноманіттю та екологічному благополуччю прісноводних екосистем на прикладі річок Рось і Золотоношка. Завдання роботи. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: • проаналізовано вплив факторів середовища на стан гідроекосистем; • проведена оцінка стану водних об'єктів за певними критеріями; • оцінений ризик трансформації річок. Об’єкт дослідження – поверхневі води. Предмет дослідження: якість води річок Рось і Золотоношка. Методи дослідження. Системний аналіз з використанням науково-методичних основ оцінки стану водних об’єктів України за певними критеріями і статистичного аналізу даних за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм Microsoft Office Excel і Statistics. Результати дослідження. Дана оцінка екологічної ситуації на річках Рось і Золотоношка за різними критеріями, пораховані збитки, заподіяні рибному господарству внаслідок масової загибелі риби в Черкаській області. Показано, що основними причинами виникнення у водоймах замору риби є зміна клімату і систематичне надходження у водне середовище забруднюючих речовин, зокрема сполук азоту і поліфосфатів, які спричиняють розвиток процесів евтрофікації і становлять найбільший екологічний ризик погіршення стану гідроекосистем. Наукова новизна: вперше застосований системний підхід до аналізу стану річок Рось і Золотоношка, проведене ранжування ризиків за окремими домішками і ідентифікація найнебезпечніших джерел, що впливають на стан гідроекосистем. Практичне значення. Попередження трансформації поверхневих вод сприятиме екологічному благополуччю гідроекосистем та їх збереженню їх біорізноманіття. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, двох розділів, висновків, переліку посилань (65 джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 89 сторінок друкованого тексту, основна частина – 60 сторінок.
Actuality of theme. Considering the increasing anthropogenic load on the environment, it is particularly important to study the current state of water bodies to maintain ecological balance and to ensure their sustainable use. The purpose of this work is a systematic analysis of modern anthropogenic threats to biodiversity and ecological well-being of freshwater ecosystems, based on the example of the Ros and Zolotonoshka rivers. The task of work. To achieve this purpose the following tasks were solved: • the influence of environmental factors on the state of hydro-ecosystems was analyzed; • the state of water bodies was assessed by certain criteria; • the risks of rivers' transformation were assessed. The object of study is surface waters. Subject of study: water quality of the Ros and Zolotonosha rivers. Research Methods. System analysis using the scientific and methodological bases of the assessment of the state of water bodies of Ukraine by certain criteria and statistical analysis of data using specialized computer programs Microsoft Office Excel and Statistics. Research results. The environmental situation on the Ros and Zolotonosha rivers is estimated by various criteria, the losses caused to fisheries as a result of massive death of fish in Cherkasy region are calculated. It is shown that the main reasons of fish death in the reservoirs are the climate change and the systematic entry of pollutants, in particular nitrogen and polyphosphate compounds, into the aquatic environment that cause the development of eutrophication processes and pose the greatest ecological risk of deterioration of the hydro-ecosystem. Scientific novelty. For the first time, a systematic approach to the analysis of the state of the Ros and Zolotonoshka rivers was applied.The risks were graded by specific extraneous substances and the identification of the most dangerous sources affecting the status of hydro-ecosystems was made. Practical value. The prevention of surface water transformation will contribute to the ecological well-being of hydro-ecosystems and the conservation of their biodiversity. Structure and content of work. The Master's qualification work consists of the introduction, two sections, the conclusions, the list of references (65 sources), the graphic documentation to the Master's qualification work, the appendices. The full content is 89 pages of printed text, the main part is 60 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/969
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР Коваленко.pdf
  Restricted Access
4.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.