Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/972
Назва: Оцінка впливу на довкілля сільгосппідприємств з відгодівлі птиці (на прикладі Черкаського району)
Автори: Жицька, Людмила Іванівна
Муренець, Валерія Василівна
Ключові слова: птахівництво;відходи;скиди забруднених вод;викиди в атмосферу;екологічні збитки;зниження забруднень
Дата публікації: січ-2020
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми. Птахівництво є однією з найрозвиненіших галузей тваринництва в Україні. За даними Державної служби статистики України щорічно збільшується її поголів’я. Відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» тваринницькі комплекси для вирощування птиці бройлерів відносять до таких об’єктів. Адже внаслідок діяльності птахоферм відбувається потужне забруднення атмосферного повітря, води та ґрунту відходами. Великої шкоди водним об’єктам завдають стічні води птахівницьких підприємств. Основною проблемою є недостатнє очищення забруднених стоків, які, потрапляючи у річки та підземні води, забруднюють їх токсичними речовинами та патогенними мікроорганізмами. Черкащина входить в п’ятірку лідерів щодо розвитку птахівничої галузі, тому усі проблеми пов’язані з екологічними питаннями впливу даних об’єктів на довкілля є нарізним каменем і для неї. Серед заходів зниження цього негативного впливу є, насамперед, розробка Державної цільової програми зменшення забруднення довкілля підприємствами агропромислового комплексу та приведення законодавчої бази, що регламентує діяльність птахівницьких підприємств, у відповідність до європейського законодавства, а також сприяння науковим розробкам новітніх природоохоронних технологій для перероблення відходів та очищення стічних вод підприємств птахівництва. З огляду на викладене тема випускної роботи магістра піднімає актуальні питання для Черкащини і України загалом. Мета роботи: Оцінити роботу підприємства ДП «Перемога Нова» та його вплив на навколишнє середовище. Об’єкт дослідження: викиди підприємства ДП «Перемога Нова» с. Будище, Черкаського району. Предмет дослідження: утворення відходів, скидів забруднених вод викидів в атмосферу. Методи дослідження: аналітичні, статистичні, розрахункові, методи теоретичного аналізу процесів утворення вторинного забруднення і їх можливого впливу на біоту, аналітична обробка даних за допомогою ПК. Результати дослідження. В роботі проаналізовано вплив птахівницьких підприємств птахівничої галузі на довкілля. Наведено дані щодо об’ємів основних забруднюючих речовин, які утворюються в процесі виробничої діяльності підприємства ДП «Перемога Нова», пораховано екологічні збитки від забруднення повітря і утворення відходів, запропоновано перелік заходів, реалізація яких сприятиме зменшенню забруднення довкілля. Наукова новизна: теоретично обґрунтовано та аналітично досліджено стадії утворення небезпечних відходів на птахо підприємстві, доведено ефективність використання озонаторів, розроблено заходи щодо зменшення впливу діяльності підприємств галузі на довкілля. Теоретичне і практичне значення: визначені перспективні шляхи зниження викидів та їх переробки, підтверджено перевагами використання озонаторів ОБП05.2440.6Т5 у порівнянні з механічними методами, а саме доступністю, собівартістю та ефективністю знищення оксидантів та мікроорганізмів. Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (31 джерело), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 75 сторінок друкованого тексту, основна частина – 50 сторінок.
Actuality of theme. Poultry farming is one of the most developed livestock industries in Ukraine. According to the State Statistics Service of Ukraine, its population is increasing annually. According to the CMU Resolution “On approval of the list of activities and objects posing a high environmental risk”, cattle breeding complexes for broiler birds refer to such objects. Because of the activity of poultry farms there is a powerful pollution of atmospheric air, water and soil with waste. Wastewater from poultry farms causes great harm to water bodies. The main problem is insufficient treatment of contaminated runoff, which, when they enter rivers and groundwater, pollute them with toxic substances and pathogens. Cherkassy is one of the five leaders in the poultry industry, so any environmental issues related to the environmental impact of these objects are a touchstone. Measures to reduce this negative impact include, first of all, the development of a state target program for reducing environmental pollution by enterprises of the agro-industrial complex and bringing the legislative framework governing the activities of poultry enterprises in accordance with European legislation, as well as promoting the scientific development of the latest environmental protection and conservation sewage from poultry enterprises. In view of the above, the topic of master's graduation raises topical issues for Cherkassy region and Ukraine in general. Purpose of the work: To evaluate the work of the enterprise DC "Peremoha Nova" and its impact on the environment. Object of study: Emissions of the enterprise of DC "Peremoha Nova" w. Budyshche, Cherkasy region. Subject of study: generation of waste, discharges of polluted water into the atmosphere. Research methods: analytical, statistical, computational, methods of theoretical analysis of the processes of secondary pollution formation and their possible impact on the biota, analytical data processing using a PC. Research results. The influence of the poultry enterprises of the poultry industry on the environment is analyzed in the paper. The data on the volumes of the main pollutants that are formed during the production activity of the enterprise DC " Peremoha Nova" are given, the environmental losses from air pollution and waste generation are calculated, the list of measures which implementation will contribute to the reduction of environmental pollution is proposed. Scientific novelty: the stages of formation of hazardous wastes at a poultry enterprise are theoretically substantiated and analytically investigated, the efficiency of use of ozonators is proved, measures are taken to reduce the environmental impact of the enterprises of the industry. Theoretical and practical significance: identified promising ways to reduce emissions and their processing, confirmed the benefits of using ozonizers OBP05.2440.6T5 compared to mechanical methods, namely the availability, cost and effectiveness of the destruction of oxidants and microorganisms.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/972
Розташовується у зібраннях:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Муренец__ЗМГЕК-807.pdf
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити    Запит копії


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.