Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/975
Title: Екологічна оцінка поводження з твердими побутовими відходами в Черкаській області
Authors: Свояк, Наталія Іванівна
Скрипник, Марина Василівна
Keywords: тверді побутові відходи;сміттєзвалища;полігони;роздільний збір;утилізація;контейнери
Issue Date: Jan-2020
Abstract: Актуальність теми. Актуальні питання вторинного використання, переробки й знешкодження твердих побутових відходів (ТПВ) потребують вкладення значних коштів, а традиційний метод складування сміття на звалищах стає малоефективним і небезпечним для навколишнього середовища. Переповнені звалища й полігони виводять з використання величезні площі, отруюють водойми та повітря, є розсадниками гризунів, інкубаторами хвороботворних організмів. Вимоги до полігонів ТПВ постійно зростають, що підвищує вартість захоронення відходів. Мета роботи: провести екологічну оцінку поводження з твердими побутовими відходами в Черкаській області. Об’єкт дослідження: поводження з твердими побутовими відходами в Черкаській області. Предмет дослідження: аналітичні дані про стан поводження з твердими побутовими відходами в Черкаській області. Інвестиційні проекти, що розроблені для умов області щодо впровадження систем роздільного збирання та утилізації твердих побутових відходів. Методи дослідження: теоретичний аналіз статистичних даних з подальшим їх узагальненням та прогнозуванням; перспективна оцінка впровадження систем роздільного збирання та утилізації твердих побутових відходів. Наукова новизна: Дістала подальший розвиток система оцінки екологічної небезпеки ТПВ: розроблені ті обґрунтовані актуальні критерії екологічної небезпеки. Вперше проведена оцінка екологічної небезпеки ТПВ за розробленими критеріями (кількість відходів; кількість сміттєзвалищ і полігонів; питома кількість ТПВ на душу населення; відсоток відходів, що переробляється; наявність небезпечних відходів в структурі ТПВ). Вперше проведена узагальнена оцінка екологічної небезпеки ТПВ Черкаської області за розробленими критеріями станом на початок 2019 р. Визначено недоліки існуючої системи поводження з ТПВ та акцентовано увагу на перспективу запровадження систем роздільного збирання та утилізації ТПВ. Результати дослідження. Проведено аналіз поводження з відходами в Черкаській області. Досліджено інвестиційні проекти технологій комплексної утилізації ТПВ в області. Проведено аналіз основних вимог до проектування та будівництва підприємств сортування та переробки ТПВ. Досліджено морфологічний склад ТПВ в м. Черкаси. Розроблені пропозиції щодо зменшення кількості ТПВ в області. Структура та обсяг роботи.Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу,анотації, двох розділів, висновків, переліку посилань (37джерел), графічної документації до кваліфікаційної роботи магістра, додатків. Повний обсяг роботи – 94 сторінки друкованого тексту, основна частина – 56 сторінок.
Actuality of theme: topical issues of recycling, treatment and disposal of solid household waste require significant investment, and the traditional method of landfilling becomes ineffective and dangerous for the environment. Overcrowded landfills and landfills dispose of vast areas, poison ponds and air, are rodent nurseries, incubators of pathogens. Requirements for landfill sites are constantly increasing, which increases the cost of waste disposal. The object of study:to conduct an environmental assessment of solid waste management in the Cherkasy region. Subject of research: analytical data on the state of solid waste management in Cherkasy region. Investment projects developed for the region to implement separate collection and disposal systems for solid household waste. Research methods:theoretical analysis of statistics with their further generalization and prediction; prospective assessment of the implementation of separate collection and disposal systems for municipal solid waste. Scientific novelty: The system of environmental hazard assessment of waste has been further developed: those substantiated actual ecological hazard criteria have been developed. For the first time, the environmental hazard assessment of waste has been conducted according to the developed criteria (amount of waste; number of landfills and landfills; specific amount of waste per capita; percentage of recovered waste; presence of hazardous waste in the structure of waste. For the first time, a general assessment of the environmental hazard of landfill in Cherkasy Oblast was conducted according to the developed criteria as of the start of 2019. Theoreticalandpracticalsignificance:waste management analysis in Cherkasy region was conducted. The investment projects of technologies of complex utilization of solid waste in the region are investigated. The analysis of the basic requirements for the design and construction of waste sorting and processing enterprises is carried out. The morphological composition of waste in Cherkasy was investigated. Proposals for reducing the number of waste in the region have been developed. Structure and scope of work.The master's qualification work consists of introduction, annotation, two chapters, conclusion, list of references (37 sources), graphic documentation, applications. The full amount of work is 94 pages of printed text, the main part is 56 pages.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/975
Appears in Collections:101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР_Скрипник.pdf
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.