Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/987
Название: Комунікаційна підтримка у формуванні регіонального ринку освітніх послуг
Другие названия: Communication support in the formation of regional market of educational services
Авторы: Коломицева, Олена Віталіївна
Чепурда, Лариса Михайлівна
Васильченко, Лідія Сергіївна
Kolomytseva, O.
Chepurda, L.
Vasilchenko, L.
Ключевые слова: регіональний ринок освітніх послуг;маркетингові комунікації;маркетингові інструменти;комунікаційна політика;агресивний маркетинг;regional market of educational services;marketing communications;marketing tools;communication policy;aggressive marketing
Дата публикации: 2019
Издательство: Вчені записки Університету «КРОК»
Краткий осмотр (реферат): В статті досліджено сучасний стан регіонального ринку освітніх послуг, розкрито необхідність застосування комунікаційної підтримки та маркетингових інструментів на ринку освітніх послуг з метою донесення інформації до цільової аудиторії та вдалого позиціонування закладів освіти регіону. Розглянуто засоби маркетингових комунікацій, які використовуються на регіональному ринку освітніх послуг для налагодження довготривалих взаємовідносин зі споживачами та іншими контактними аудиторіями. Відзначено, що в нинішніх умовах функціонування поряд з традиційними інструментами для просування освітніх послуг, регіональні заклади вищої освіти активно використовують стратегію агресивного маркетингу. Наголошено, що альтернативою агресивного маркетингу сьогодні може стати лише Digital маркетинг, вплив якого в системі маркетингових комунікацій значно зріс останнім часом в зв’язку з розвитком телекомунікаційних і цифрових технологій, мобільних пристроїв, комп’ютерної техніки та інтернету. Зазначено, що важливою складовою комунікаційної політики є взаємодія закладів освіти з бізнесом та регіональними центрами зайнятості, які надають інформацію про можливості працевлаштування випускників та прогнозують попит на окремих фахівців на ринку праці. Констатовано, що інформаційно-комунікаційну політику на ринку освітніх послуг можна вести не лише в межах України, а й за кордоном, позиціонуючи Україну, як країну з доступною, якісною освітою і комфортними умовами для проживання. Доведено, що система маркетингових комунікацій, разом модернізованими цифровими каналами комунікацій, здатна забезпечити координацію методів і засобів просування послуг на регіональному освітньому ринку з метою задоволення потреб ринку праці та споживачів.
The article investigates the current state of the regional market for educational services, reveals the need to use communication support and marketing tools in the market of educational services in order to bring information to the target audience and the successful positioning of educational institutions in the region. The marketing communication tools used in the regional market of educational services to establish long-term relationships with consumers and other contact audiences are considered. It is noted that in the current conditions of functioning alongside traditional tools for promoting educational services, regional higher education institutions are actively using the strategy of aggressive marketing. It is emphasized that the alternative to aggressive marketing today can be only Digital marketing, whose influence in the marketing communications system has increased significantly in recent years due to the development of telecommunication and digital technologies, mobile devices, computer technology and the Internet. An important component of communication policy is the interaction of educational institutions with business and regional employment centers, which provide information on employment opportunities for graduates and predict the demand for individual specialists in the labor market. It is stated that the information and communication policy in the market of educational services can be conducted not only within Ukraine, but also abroad, positioning Ukraine as a country with affordable, quality education and comfortable living conditions. It is proved that the marketing communication system, together with the modernized digital communication channels, is able to ensure coordination of methods and means of promotion of services in the regional educational market in order to meet the needs of the labor market and consumers.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/987
ISSN: (Print) 2307-6968
(Online) 2663-2209
DOI: 10.31732/2663-2209-2019-55-110-116
Выпуск: 3 (55)
Первая страница: 110
Последняя страница: 116
Располагается в коллекциях:Наукові публікації викладачів (ФХТСО)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Вчені записки Університету_№3(55).pdf4.86 MBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.