Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1215
Title: Перспективи розвитку маркетингових екологічних інновацій
Other Titles: Prospects of marketing environmental innovation
Authors: Коломицева, Олена Віталіївна
Васильченко, Лідія Сергіївна
Горяна, Ірина Володимирівна
Keywords: маркетингова діяльність;маркетингові інновації;екологічний маркетинг;екологічні інновації;marketing activity;innovation;marketing innovation;environmental marketing;environmental innovation
Issue Date: 2016
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки
Abstract: Обґрунтовано необхідність переходу від техногенного типу розвитку економіки до стійкого. Доведено, що інновації, інноваційна та маркетингова діяльність підприємства є базовими напрямками його успішного розвитку. Сформовано комплекс методичних інструментів до аналізу ринкових можливостей і діагностики потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій. Проаналізовано динаміку впровадження екологічних інновацій на промислових підприємствах України. Відповідно до проведених досліджень, враховуючи концепції стійкого еколого-соціально-економічного розвитку та зважаючи на визначення сутності екологічного маркетингу і маркетингу інновацій, виокремлено комплекс підходів до першочергових завдань маркетингу екологічних інновацій. Доведено, що застосування маркетингових екологічних інновацій суттєво підвищує ступінь обґрунтованості екологічно орієнтованих проектів інноваційного розвитку, знижує рівень ризику, дає змогу цілеспрямовано керувати відбором найбільш раціональних варіантів розвитку.
he necessity of transition from man-made type of economic development to sustainable. It is proved that innovation; innovation and marketing activities of enterprises are the basic directions of its successful development. Formed a set of methodological tools to analyze market opportunities and diagnosing potential of innovative development based on environmental innovation. The dynamics of implementing environmental innovations in industrial enterprises of Ukraine. According to studies, the concept of constantly considering environmental and socio-economic development and in view of determining the nature of environmental marketing and marketing innovations singled complex marketing approaches priorities of environmental innovation. It is proved that the use of environmental marketing innovation significantly increases the feasibility of environmentally oriented projects of innovation development, reduces risk, can deliberately control the selection of the most efficient options
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1215
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.1.42.2016.120092
Volume: 1
Issue: 42
First Page: 96
End Page: 102
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФЕУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЧДТУ 2016 2.pdf458.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.