Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1633
Title: Маркетинговий підхід до побудови мережевих моделей на регіональному ринку знань
Other Titles: Marketing approach to the building of network models in regional knowledge market
Authors: Буднікевич, Ірина Михайлівна
Романюк, Н.В.
Keywords: маркетинговий підхід;регіональна освітня мережа;мережевий підхід у маркетингу;стратегічні концепції маркетингу;маркетинг взаємодії;регіональні інтереси;marketing approach;regional educational network;network approach in marketing;strategic marketing concepts;interaction marketing;regional interests
Issue Date: 2019
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: У статті визначено окремі концептуальні положення маркетингового підходу до побудови мережевих моделей на регіональному ринку знань: сформульовані завдання, зафіксовані виміри маркетингу взаємодії стосовно мереж, адаптовані принципи маркетингу взаємодії для мережі, ідентифіковані інтереси. Сформульовано розуміння регіональної освітньої мережі в рамках різних концепцій маркетингу та відзначено, що найбільш органічною для реалізації мережевого підходу є концепція маркетингу взаємовідносин. Визначено, що регіональну освітню мережу в рамках маркетингу взаємодії доцільно розглядати як сукупність незалежних суб’єктів регіонального ринку знань, які вступають у взаємодію з приводу створення, оновлення та дифузії знань, об’єднані спільними цілями, мають повторювані довгострокові партнерські зв'язки, пов'язані та безперервні комунікації. Відзначено, що інтеграція в регіональну освітню мережу спрямована на реалізацію інтересів освітніх і наукових закладів, приватних провайдерів ринку знань, бізнесу та територіальної громади / місцевої влади регіону. Укладено список регіональних інтересів, реалізації яких може сприяти регіональна освітня мережа. Акцентовано, що регіональну освітню мережу за маркетинговим підходом необхідно розглядати як форму органічної взаємовигідної довгострокової взаємодії основних учасників і партнерських зв’язків з агентами зовнішнього середовища мережі. Зроблено висновок, що маркетинговий підхід передбачає орієнтацію регіональної освітньої мережі на задоволення потреб, запитів та очікувань споживача, збалансування інтересів споживачів знань, їх продуцентів і регіону посередництвом мережевих взаємодій, реагуючи на параметри маркетингового середовища та змінюючи їх.
In the article some conceptual provisions of the marketing approach to the building of network models in regional knowledge market are determined: the tasks are formulated, the dimensions of interaction marketing for networks are fixed, the principles of interaction marketing for the network are adapted, the interests are identified. The understanding of regional education network within various marketing concepts is formulated and it is noted that the concept of relationship marketing is the most organic one for the implementation of network approach. It is determined that regional educational network in the framework of marketing interaction should be considered as a set of independent entities of regional knowledge market, which interact to create, update and diffuse knowledge, combined by common goals, have recurring long-term partnerships, and continuous communication. It is noted that the integration into regional educational network is aimed at realizing the interests of educational and scientific institutions, private providers of knowledge market, business and territorial community / local authorities of the region. The list of regional interests, which can be promoted by regional educational network, is made. It is emphasized that regional educational network according to marketing approach should be considered as a form of organic mutually beneficial long-term interaction of the main participants and partnerships with the agents of network external environment. It is concluded that marketing approach involves the orientation of regional educational network to meet the needs, requests and expectations of consumers, balancing the interests of knowledge consumers, their producers and the region through network interactions, responding to the parameters of marketing environment and changing them. Network members are interested in the use of exclusive, unique material, educational, organizational, logistical, status, reputational, marketing, and information resources that form a shared network resource
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1633
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.54.2019.178527
Issue: 54
First Page: 52
End Page: 59
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfБуднікевич411.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf122.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf438.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.