Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1638
Title: Особливості регіонального ринку нерухомості та трансформація його функцій
Other Titles: Peculiarities of the regional real estate market and the transformation of its functions
Authors: Тафій, Н.Г.
Keywords: ринок нерухомості;регіональний ринок нерухомocті;функції ринку;особливості ринку;використовувана нерухомість;інвестиційна нерухомість;орендна нерухомість;спекулятивна нерухомість;інструментарна нерухомість;трансформована нерухомість;real estate market;regional real estate market;market functions;market features;used estate;investment estate;rental estate;speculative estate;instrumental estate;transformed real estate
Issue Date: 2019
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: У статті підкреслено провідну роль ринку нерухомості в забезпеченні економічного зростання країни та в системі регіональних ринків. Розглянуто основні підходи до трактування категорії «ринок нерухомості» та визначено найбільш уживані маркери ідентифікації цього ринку. Відзначено, що ринок нерухомості чинить значний вплив на всі стopoни життя і діяльності населення, виконуючи ряд загальних і спеціальних функцій, які мають власні особливості через специфічність товару (нерухомості). Сформульовано поняття регіонального ринку нерухомocті як системи, що включає механізми, економічні процеси та взаємопов’язані (взаємовигідні) відносини між суб’єктами ринку щодо здійснення опepацій з нерухомим майном у межах одного peгіону відповідно до його соціальноекономічних, культурних, ресурсних, географічних та інституційних ocoбливостей. Автором уточнено функції ринку нерухомocті, обґрунтовано його маркетингову функцію. Відзначено, що на регіональному ринку нерухомості активними є усі елементи комплексу маркетингу: створюється ринковий продукт, здійснюються основні трансакції, пов’язані з продажем, купівлею, обміном, орендою, управлінням, раціонуванням нерухомості, реалізуються програми просування, формуються ціни, фіксується розподіл об’єктів нерухомості та регіонального простору, формується регіональна логістика тощо. Ідентифіковано особливості регіонального ринку нерухомості, які базуються на нерозривному взаємозв’язку об’єктів нерухомocті та іманентних властивостей соціально-економічної системи регіону. Запропоновано авторський підхід до класифікації об’єктів нерухомості, який ґрунтується на ознаці взаємозв’язку мети придбання і способів використання/розпорядження нерухомістю. У рамках запропонованої класифікації виділено шість видів нерухомості: використовувана, інвестиційна, орендна, спекулятивна, інструментарна і трансформована.
The article emphasizes the leading role of the real estate market in ensuring the economic growth of the country and in the system of regional markets. The basic approaches to interpretation of the category "real estate market" are considered and the most used markers of identification of the given market are determined. It is noted that the real estate market has a significant impact on all stages of life and activities of the population, performing a number of general and special functions that have their own characteristics due to the specificity of the goods (real estate). The concept of the regional real estate market as a system that includes mechanisms, economic processes and interrelated (mutually beneficial) relations between market entities regarding the realization of real estate options within one region in accordance with its socio-economic, cultural, resource, geographical and institutional features is formulated. The author clarifies the functions of the real estate market, substantiates its marketing function. It is noted that all elements of the marketing complex are active in the regional real estate market: the market product is created, the main transactions related to the sale, purchase, exchange, rent, management, real estate rationing are carried out, promotion programs are implemented, the prices are formed, the distribution of real estate objects and regional space is fixed, regional logistics is formed. The peculiarities of the regional real estate market, which are based on the inseparable interconnection of real estate objects and the inherent properties of the region's socio-economic system, are identified. The author's approach to the classification of real estate objects, which is based on the relationship between the purpose of acquisition and the ways of use / disposal of real estate, is proposed. The proposed classification identifies six types of real estate: used, investment, rental, speculative, instrumental and transformed real estate
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1638
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.54.2019.178553
Issue: 54
First Page: 102
End Page: 110
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdfТафій259.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf122.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf438.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.