Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1649
Title: Моделювання цiноутворення на ринку нерухомостi в перiод кризи
Other Titles: Simulation of pricing in the real estate market during the crisis
Authors: Марковець, В.М.
Соколова, А.Ф.
Keywords: ціна;ціноутворення;нерухомість;криза;модель;price;pricing;real estate;crisis;model
Issue Date: 2020
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: Стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання ціноутворення на ринку нерухомості в Україні в період кризи. Основною метою проведеного дослідження є моделювання ціноутворення на нерухомість в умовах кризи. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми моделювання ціноутворення нерухомості в умовах кризи засвідчили, що ринок нерухомості в сучасних умовах досить коливається і залежить від багатьох факторів. Цей ринок є доволі динамічним і постійно розвивається. Водночас питання ціноутворення на ринку нерухомості значно залежить від системи чинників, зокрема, динаміки ринку, розміщення об’єкта нерухомості, курсу валюти, розвитку навколишньої інфраструктури, стадії будівництва, надійності забудовника тощо. Визначено вплив цих чинників на процес моделювання ціноутворення на ринку нерухомості в Україні. Актуальність цієї наукової проблеми зумовлена тим, що макроекономічна нестабільність в Україні в умовах інфляції та девальвації негативно впливає на загальну економічну ситуацію, а отже, призводить до динамічної негативної зміни вартості нерухомості, тому важливим є визначення особливостей моделювання ціноутворення на нерухомість в умовах кризи. Дослідження питання моделювання ціноутворення нерухомості в умовах кризи в статті здійснено в такій логічній послідовності: визначення сучасного стану розвитку ринку нерухомості в Україні, обґрунтування факторів та їх впливу на моделювання ціноутворення нерухомості в умовах кризи. У рамках дослідження моделювання ціноутворення на нерухомість в умовах кризи використано загальнонаукові методи: аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, систематизації, математичного аналізу, статистичного аналізу, періодом дослідження обрано 2010–2018 рр. Об’єктом дослідження є оцінка моделей при оцінюванні ринку нерухомості в Україні. Предметом дослідження є ціноутворення на ринку нерухомості в умовах кризи. Практична цінність роботи обумовлена тим, що її результати можуть бути використані для підвищення якості та ефективності оцінної діяльності під час оцінювання майна (на прикладі ринку житлової нерухомості) в Україні. В подальшому актуальним буде дослідження особливостей використання економіко-математичних моделей для оптимізації моделювання ціноутворення на ринку нерухомості України.
The article summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on pricing in the real estate market in Ukraine during the crisis. The main purpose of the study is to simulate real estate pricing during the crisis. The systematization of literary sources and approaches to solving the problem of simulation of pricing in the real estate market during the crisis has shown that the real estate market in modern conditions fluctuates and depends on many factors. This market is quite dynamic and constantly evolving. At the same time, the issue of pricing in the real estate market significantly depends on a system of factors, in particular, market dynamics, location of real estate, exchange rate, development of environmental infrastructure, construction stage, reliability of the developer, etc. The influence of these factors on the process of simulation of pricing in the real estate market in Ukraine is determined. The urgency of this scientific problem is due to the fact that macroeconomic instability in Ukraine in the face of inflation and devaluation has a negative impact on the overall economic situation and, consequently, leads to a dynamic negative change in real estate value, so it is important to determine the features of simulation of the real estate pricing in a crisis. The study of simulation of the real estate pricing during the crisis in the article is carried out in the following logical sequence: determination of the current state of the real estate market in Ukraine, substantiation of factors and their impact on real estate pricing simulation in a crisis. As part of the study of the simulation of the real estate pricing in a crisis, we have used the following general scientific methods: analysis, synthesis, induction, deduction, generalization, systematization, mathematical analysis, statistical analysis, and have chosen 2010–2018 as the study period. The evaluation of models when evaluating the real estate market in Ukraine is the object of the study. Pricing in the real estate market in the crisis is the subject of the study. The practical value of the work is due to the fact that its results can be used to improve the quality and efficiency of valuation activities during property valuation (on the example of the residential real estate market) in Ukraine. In the future, it will be relevant to study the features of the use of economic and mathematical models to optimize the simulation of pricing in the real estate market of Ukraine
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1649
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.57.2020.206473
Issue: 57
First Page: 83
End Page: 93
Appears in Collections:Випуск 57

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfМарковець287.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf98.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf227.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.