Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОболенцева, Лариса Володимирівна-
dc.date.accessioned2021-07-13T09:16:08Z-
dc.date.available2021-07-13T09:16:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2306-4420-
dc.identifier.urihttps://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2483-
dc.description.abstractУ роботі проведено кластерний аналіз промислового комплексу Слобожанського регіону. Визначено, що актуальною проблемою сьогодення є управління конкурентоспроможністю промисловості на регіональному рівні. Підвищення рівня міжнародної конкуренції, глобалізація світового ринку, неконтролюєме проникнення іноземних товарів на вітчизняний ринок та невідповідний стан науково-технічного забезпечення вітчизняного виробництва виносять проблеми управління конкурентоспроможністю на перший план. Зазначено, що розвиток окремих промислових комплексів України пов’язаний із особливостями географічного розташування, наявністю корисних копалин, науковотехнічного потенціалу, історично-обумовленими процесами тощо. З’ясовано, що для динамічного розвитку регіонів необхідно виділити пріоритетні напрями та побудувати стратегію управління регіональними промисловими комплексами. З метою впровадження політики децентралізації Кабінетом Міністрів України запропоновано проект зміни формату адміністративно-територіального упорядкування. Згідно з даним проектом планується три рівні розподілу – регіон, район, громада. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що Слобожанський регіон має достатньо розвинені добувну, нафтопереробну промисловості, машинобудування. Їх сукупна частка в загальному обсязі реалізованої промислової продукції вдвічі перевищує харчову промисловість і сягає майже 50 %. Ця особливість Слобожанського регіону свідчить про розвиток напрямів економічної діяльності промисловості, спрямованих не лише на задовольняння потреб життєдіяльності. Для коректного виділення кластерів було проведено порівняльний аналіз кількох методів: середніх арифметичних рангів, ієрархічних методів з наступною побудовою дендрограми, метод k-середніх, що відноситься до еталонних методів, при яких кількість груп задається користувачем. Проведений кластерний аналіз із застосуванням разних методів дає змогу стверджувати, що їх сукупність дозволяє виділити аргументовані групування, наочно проілюструвати процедуру кластерізації та ранжувати отримані кластери.uk_UA
dc.description.abstractThe cluster analysis of the industrial complex of the Slobozhansky region was carried out. It is determined that the current problem of today is the management of the competitiveness of the industry at the regional level. Increasing the level of international competition, globalization of the world market, does not control the penetration of foreign goods to the domestic market and inappropriate state of scientific and technical support of domestic production put the problem of management of competitiveness at the forefront. It is noted that the development of industrial complexes of Ukraine is connected with the peculiarities of geographical location, availability of minerals, scientific and technical potential, historically determined processes, etc. It is revealed that for dynamic development of regions it is necessary to allocate priority directions and to build a strategy of management of regional industrial complexes. In order to implement the decentralization policy, the Cabinet of Ministers of Ukraine proposed a draft amendment to the format of administrative-territorial organization. According to this project three levels of distribution are planned – region, district, community. According to the results of the analysis, it was concluded that the Slobozhansky region has sufficiently developed extractive, oil refining, and machine building. Their aggregate share in the total volume of industrial products sold is twice as high as the food industry and reaches almost 50 %. This feature of the Slobozhansky region shows the development of online economic activity of industry, aimed not only at satisfying the needs of life. For the correct allocation of clusters, a comparative analysis of several methods was performed: arithmetic mean arrays, hierarchical methods with subsequent construction dendrograms, k-medium method, which refers to reference methods in which the number of groups is set by the user. The cluster analysis was carried out using different methods, it makes us to assert that their totality allows to select reasoned groupings, to illustrate the clusterization procedure and to rank the received clusters.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЗбірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні наукиuk_UA
dc.subjectкластерний аналізuk_UA
dc.subjectконкурентоспроможністьuk_UA
dc.subjectрегіонuk_UA
dc.subjectпромисловий комплексuk_UA
dc.subjectcluster analysisuk_UA
dc.subjectcompetitivenessuk_UA
dc.subjectindustrial complexuk_UA
dc.subjectregionuk_UA
dc.titleКластерний аналіз промислового комплексу Слобожанського регіонуuk_UA
dc.title.alternativeCluster analysis of the industrial complex of the Slobozhansky regionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.citation.issue51uk_UA
dc.citation.spage63uk_UA
dc.citation.epage74uk_UA
dc.identifier.doi10.24025/2306-4420.0.51.2018.153429-
Appears in Collections:Випуск 51

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdfОболенцева961.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf181.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf438.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.