Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2483
Назва: Кластерний аналіз промислового комплексу Слобожанського регіону
Інші назви: Cluster analysis of the industrial complex of the Slobozhansky region
Автори: Оболенцева, Лариса Володимирівна
Ключові слова: кластерний аналіз;конкурентоспроможність;регіон;промисловий комплекс;cluster analysis;competitiveness;industrial complex;region
Дата публікації: 2018
Видавництво: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Короткий огляд (реферат): У роботі проведено кластерний аналіз промислового комплексу Слобожанського регіону. Визначено, що актуальною проблемою сьогодення є управління конкурентоспроможністю промисловості на регіональному рівні. Підвищення рівня міжнародної конкуренції, глобалізація світового ринку, неконтролюєме проникнення іноземних товарів на вітчизняний ринок та невідповідний стан науково-технічного забезпечення вітчизняного виробництва виносять проблеми управління конкурентоспроможністю на перший план. Зазначено, що розвиток окремих промислових комплексів України пов’язаний із особливостями географічного розташування, наявністю корисних копалин, науковотехнічного потенціалу, історично-обумовленими процесами тощо. З’ясовано, що для динамічного розвитку регіонів необхідно виділити пріоритетні напрями та побудувати стратегію управління регіональними промисловими комплексами. З метою впровадження політики децентралізації Кабінетом Міністрів України запропоновано проект зміни формату адміністративно-територіального упорядкування. Згідно з даним проектом планується три рівні розподілу – регіон, район, громада. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що Слобожанський регіон має достатньо розвинені добувну, нафтопереробну промисловості, машинобудування. Їх сукупна частка в загальному обсязі реалізованої промислової продукції вдвічі перевищує харчову промисловість і сягає майже 50 %. Ця особливість Слобожанського регіону свідчить про розвиток напрямів економічної діяльності промисловості, спрямованих не лише на задовольняння потреб життєдіяльності. Для коректного виділення кластерів було проведено порівняльний аналіз кількох методів: середніх арифметичних рангів, ієрархічних методів з наступною побудовою дендрограми, метод k-середніх, що відноситься до еталонних методів, при яких кількість груп задається користувачем. Проведений кластерний аналіз із застосуванням разних методів дає змогу стверджувати, що їх сукупність дозволяє виділити аргументовані групування, наочно проілюструвати процедуру кластерізації та ранжувати отримані кластери.
The cluster analysis of the industrial complex of the Slobozhansky region was carried out. It is determined that the current problem of today is the management of the competitiveness of the industry at the regional level. Increasing the level of international competition, globalization of the world market, does not control the penetration of foreign goods to the domestic market and inappropriate state of scientific and technical support of domestic production put the problem of management of competitiveness at the forefront. It is noted that the development of industrial complexes of Ukraine is connected with the peculiarities of geographical location, availability of minerals, scientific and technical potential, historically determined processes, etc. It is revealed that for dynamic development of regions it is necessary to allocate priority directions and to build a strategy of management of regional industrial complexes. In order to implement the decentralization policy, the Cabinet of Ministers of Ukraine proposed a draft amendment to the format of administrative-territorial organization. According to this project three levels of distribution are planned – region, district, community. According to the results of the analysis, it was concluded that the Slobozhansky region has sufficiently developed extractive, oil refining, and machine building. Their aggregate share in the total volume of industrial products sold is twice as high as the food industry and reaches almost 50 %. This feature of the Slobozhansky region shows the development of online economic activity of industry, aimed not only at satisfying the needs of life. For the correct allocation of clusters, a comparative analysis of several methods was performed: arithmetic mean arrays, hierarchical methods with subsequent construction dendrograms, k-medium method, which refers to reference methods in which the number of groups is set by the user. The cluster analysis was carried out using different methods, it makes us to assert that their totality allows to select reasoned groupings, to illustrate the clusterization procedure and to rank the received clusters.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2483
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.51.2018.153429
Випуск: 51
Початкова сторінка: 63
Кінцева сторінка: 74
Розташовується у зібраннях:Випуск 51

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
10.pdfОболенцева961.89 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
зміст.pdf181.87 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити
титул.pdf438.53 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.