Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2484
Title: Бенчмаркінг в системі формування організаційної культури
Other Titles: Benchmarking in the system of organizational culture formation
Authors: Мостенська, Тетяна Леонідівна
Сова, Антон Валерійович
Keywords: рівні культури;ефективна культура;функції організаційної культури;процес бенчмаркінгу організації;levels of culture;effective culture;functions of organizational culture;process of benchmarking organizations
Issue Date: 2018
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: У статті йдеться про те, що використання технології оцінки організаційної культури компанії, заснованої на базових принципах бенчмаркінгу, дозволяє визначити її тип і напрямки по внесенню змін. Визначено, що ефективна організаційна культура – це культура високого рівня розвитку, що сприяє формуванню стабільної поведінки організації в нестабільній ринковому середовищі. Наведено визначення організаційної культури як системоутворюючого явища, що задає кордони, норми, зразки, правила поведінки людей в організації, що визначає способи досягнення ними індивідуальних і організаційних цілей. Організаційна культура в організації виявляється через внутрішньогалузеві позиції організації і характеризується сукупністю цінностей, відносин, звичок, традицій, форм поведінки, ритуалів, які притаманні конкретній організації. В статті наведена методика оцінки організаційної культури на основі концепції підходу бенчмаркінгу. Також проведено аналіз побудови моделей впливу керівників в організаційній культурі підприємств України по виробництву молочної продукції в брендових групах «Молочний альянс», який виявив відсутність планів керівництва по розробці планів комплаєнс-контролю. Розглянуто перелік внутрішньо-нормативних документів підприємства, що регулюють реалізацію комплаєнс-контролю. Для розробки основ кодексів для підприємств брендової групи «Молочний альянс» був проведений спеціальний аналіз методами бенчмаркетингу з існуючими комплаєнс-методами управління персоналом підприємств на території України. Наведено оцінку перспективних моментів документів ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» (Україна) по організаційній (корпоративній) культурі як організації-еталону. Визначено, що компанія Кока-Кола Хеленік забезпечує рівні можливості для всіх своїх працівників незалежно від походження, соціального та майнового стану, етнічної, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, кольору шкіри, віку, сексуальної орієнтації, місця проживання та сімейного стану. На основі досліджень запропоновано нові програмні документи по впровадженню організаційного (корпоративного) кодексу брендової групи «Молочний альянс», які мають пропозицію щодо впровадження в 2018–2019 рр.
The article states that the use of technology for evaluating the organizational culture of the company, based on the basic principles of benchmarking, allows us to determine its type and directions for making changes. It is determined that an effective organizational culture is a culture of a high level of development that promotes the formation of a stable behavior of the organization in an unstable market environment. The definition of organizational culture as a system-forming phenomenon, which specifies the boundaries, norms, samples, rules of behavior of people in an organization, defines ways to achieve their individual and organizational goals. Organizational culture in the organization is manifested through the intra-industry positions of the organization. Characterized by a set of values, relationships, habits, traditions, forms of behavior, rituals that are inherent in a particular organization. The article presents the methodology for evaluating organizational culture based on the concept of benchmarking approach. Also, the article analyzes the construction of models of the influence of managers in the organizational culture of Ukrainian enterprises on the production of dairy products in the brand groups «Milk Alliance», which revealed the lack of plans to guide the development of compliance plans. The list of internal normative documents of the enterprise regulating the implementation of compliance - control is considered. A special analysis of the methods of benchmarking with existing compliant methods of personnel management of enterprises in the territory of Ukraine was carried out for the development of the bases of the codes for enterprises of the brand group «Milk Alliance». The estimation of perspective documents of IP «Coca-Cola Beverages Ukraine Limited» (Ukraine) on organizational (corporate) culture as an organization-standard is given. It has been determined that Coca-Cola Helenik provides equal opportunities for all its employees, regardless of their origin, social and property status, ethnic, racial or ethnic origin, sex, language, political opinions, religious beliefs, color, age, sexual orientation, place residence and marital status. On the basis of the research, new software documents for the implementation of the organizational (corporate) code of the brand group «Milk Alliance», which have a proposal for implementation in 2018–2019, are proposed.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2484
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.0.51.2018.153470
Issue: 51
First Page: 75
End Page: 81
Appears in Collections:Випуск 51

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfМостенська326.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf181.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf438.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.