Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3131
Title: Cluster policy of Ukraine: target interests of regions and development of environmental management
Other Titles: Кластерна політика України: цільові інтереси регіонів та розвиток екологічного менеджменту
Authors: Finagina, Olesia
Bitiuk, Inna
Buryak, Eugene
Zaporozhets, Oleksandr
Фінагіна, Олеся Валентинівна
Бітюк, Інна Миколаївна
Буряк, Євген Вікторович
Запорожець, Олександр
Keywords: cluster policy;economic interests;national interests;region;ecological and social management;кластерна політика;економічні інтереси;національні інтереси;регіон;екологічний та соціальний менеджмент
Issue Date: 2021
Publisher: Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки
Abstract: The article provides a theoretical and methodological generalization and proposes a new solution to the current scientific problem, which is to substantiate practical recommendations for the formation and development of the scientific direction of the cluster economy and expand the use of modern environmental management. The cluster economy, its theoretical and methodological content as system knowledge and reflection in the newest generalized provisions – social and ecological management are substantiated. The knowledge of management in the formation of cluster economy of Ukraine on the basis of system integration and balance of national interests is considered and systematically analyzed with recommendations for further study of the existing specifics of social progress, knowledge management and practice of improving the effectiveness of government and business. The author’s vision of classification of interests in stimulating cluster formation of enterprises and measures of regional cluster policy on the platforms of action of principles – trust, knowledge-intensive measures, targeted information support, compliance with European integration values is substantiated and given.
У статті здійснено теоретико-методичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання актуальної наукової проблеми, що полягає в обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо формування та розвитку наукового напряму кластерної економіки та розширення використання сучасних положень екологічного менеджменту. Наведено та систематизовано низку літературних джерел і характеристик процесу розвитку наукової думки щодо формування сучасної системи знань кластерної економіки та кластерної політики, екологічного менеджменту та циркулярної економіки. Обґрунтовано кластерну економіку, її теоретичне та методологічне наповнення як системного знання і відображення в новітніх узагальнених положеннях – соціального та екологічного менеджменту. Обґрунтовано авторське бачення сучасних тенденцій економічного прогресу, що формують новітнє бачення економічних, екологічних, соціальних інтересів як інтегрованого прояву, поєднання соціальної, економічної та культурної сфер людства. Наведено й обґрунтовано тезу потреби та актуальності залученням трансдисциплінарних знань і методів регулювання процесів регіонального відтворення; інтеграції та диференціації знань менеджменту; антропогенного безпекового розвитку людини; системної соціалізації на платформі кластерної та циркулярної економік. Доведено, що інтеграція як інструмент поєднання системи сучасних знань менеджменту та економіки формує потенціал суспільства й спрямовує вектори руху господарської діяльності до стандартів довіри та соціалізації. Розглянуто та системно проаналізовано знання менеджменту в питаннях формування кластерної економіки України на основі системної інтеграції та балансу національних інтересів з рекомендаціями щодо подальшого дослідження існуючої специфіки суспільного прогресу, управління знаннями та практики удосконалення дієвості заходів влади та бізнесу. Обґрунтовано та наведено авторське бачення класифікації інтересів у стимулюванні кластероутворення підприємств та заходах регіональної кластерної політики на платформах дії принципів – довіри, наукоємності заходів, цільового інформаційного забезпечення, відповідності євроінтеграційним цінностям. Отримані висновки та рекомендації щодо регіональної кластерної політики підтверджують перспективність руху регіонів України до найпрогресивніших форм екологічного менеджменту із залученням регіональних, галузевих кластерних проєктів і програм ЄС. Конкретизовано дієвість і фундаментальні вектори регіональної політики ЄС, спрямовані на побудову нової моделі кластерної економіки на засадах довіри та балансу інтересів суб’єктів господарювання, влади і населення.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3131
ISSN: 2306-4420
DOI: 10.24025/2306-4420.62.2021.241830
Issue: 62
First Page: 70
End Page: 80
Appears in Collections:Випуск 62

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdfФінагіна272.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
зміст.pdf97.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
титул.pdf431.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.