Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/643
Title: ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ "НАВЧАННЯ"І "РОБОТА" В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Authors: Сидоренко, Людмила Миколаївна
Кучер, Зоя Іванівна
Keywords: сучасна німецька мова;переклад;фразеологічні одиниці
Issue Date: 2018
Publisher: Social and Economic Aspects of Education in Modern Society
Abstract: Фразеологізми справедливо вважають одним із невичерпних джерел посилення експресивності та поглиблення логізації викладу. Вони збагачують наше уявлення про навколишню дійсність, відчутно поповнюють словниковий склад мови. У фразеології яскраво виявляється самобутність мови, її специфічний колорит, особливості образного народного мислення, але в кожній мові вона має свої особливі форми виразу. Фразеологічні одиниці (ФО) як мовні утворення порівняно з одиницями нижчих рівнів (словом, морфемою, фонемою) мають складнішу лексико-граматичну й смислову структуру, в утворенні якої важливу роль відіграють позамовні фактори.
Предлагаемая статья посвящена исследованию особенностей перевода фразеологических единиц немецкого языка с компонентом "учёба", "работа". Сущность стержневого компонента исследуемых единиц делает возможным переход от прямого значения компонента к образному, который является важным этапом процесса фразеологизации, в котором компонент подвергается семантическому смещению и испытывает дальнейшую динамику в структурном и семантическом отношении.
The article is to devoted to the study of features of translation German phraseological expressions with components "study"and "work". The essence of the core components studied expressions make possible to move from direct meaning to the figurative meaning which is important stage in a process of phraseologization, in which the component undergoes a semantic shift and experiences further dynamics in a structural and semantic sense.
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/643
ISBN: 978-83-950180-3-9
First Page: 33
End Page: 37
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Кучер, Сидоренко.docx49.47 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.