Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/880
Title: Інформаційні ресурси впровадження сучасних мовних стратегій
Other Titles: Информационные ресурсы внедрения современных речевых стратегий
Information resources of implementing modern language strategies
Authors: Ланських, Олена Борисівна
Keywords: мовні;стратегії;людина;освіта;культура;мова;інформація;інформаційні ресурси;виховання;человек;образование;культура;язык;информация;информационные ресурсы;воспитание;human;education;culture;language;information;information resources;education
Issue Date: 2015
Publisher: Політологічний вісник
Abstract: Аналізується роль інформаційних технологій в активізації процесу впровадження мовних стратегій; автор підкреслює, що Україна в цей процес вступила порівняно недавно, тому вивчення зарубіжного досвіду має стати тією першою і основною підвалиною, на якій він має розгортатись в українському освітньому просторі; інформаційно-комунікаційні технології посилюють роль методів активного пізнання та дистанційного навчання, дають змогу забезпечити студентів електронними навчальними ресурсами, реалізувати індивідуальний підхід до кожного студента тощо, поступово вносять зміни в невід’ємні елементи традиційної системи освіти.
Анализируется роль информационных технологий в активизации процесса внедрения речевых стратегий; автор подчеркивает, что Украина в этот процесс вошла сравнительно недавно, поэтому изучение зарубежного опыта должно стать той первой и основной основой, на которой он разворачивается в украинском образовательном пространстве; информационно- коммуникационные технологии усиливают роль методов активного познания и дистанционного обучения, позволяют обеспечить студентов электронными учебными ресурсами, реализовать индивидуальный подход к каждому студенту и т.д., постепенно вносятся изменения в неотъемлемые элементы традиционной системы образования.
The role of information technology in the activization of the process of implementation of language strategies was analyzed; author stresses that Ukraine entered this process relatively recently, so the study of foreign experience has to become that first and main pillar on which it has to deploy in Ukrainian educational space; ICTs strengthen the role of methods of active learning and distance learning, ensure students’ e-learning resources to implement individual approach to each student and so on, gradually make changes in the inherent elements of traditional educational system
URI: http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/880
Issue: 77
First Page: 377
End Page: 385
Appears in Collections:Наукові публікації викладачів (ФГТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf13.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.